Permisos. Matèries

Modificat el Dj, 16 Nov., 2023 a les 1:52 PM

Descripció dels permisos de Matèries


A continuació es descriu la funcionalitat dels permisos que podeu trobar a Administració > Permisos > un equip, càrrec o perfil >  (Editar) > Matèries.

Consulteu l'índex de permisos per trobar aquell que busqueu.

 


 

Continguts de les matèries

COPIAR CONTINGUTS DE LES MATÈRIES


Permet copiar i obtenir els continguts de les programacions entre qualsevol matèria de qualsevol etapa, des de l’apartat Continguts d’una matèria, clicant Copiar continguts. Cal estar assignat a la matèria. Sense aquest permís es poden copiar i obtenir els continguts de les programacions d’una mateixa matèria entre grups o cursos. Per exemple, es poden copiar els continguts de Català de 1r A a 1r B, o els de Català de 1r A del curs anterior al curs actual.
Està pensat per al personal docent, si l'escola vol que puguin accedir a tots els continguts de qualsevol matèria i etapa.


 

COPIAR ÍTEMS AVALUATIUS


Permet copiar i obtenir els ítems avaluatius i els criteris de text entre qualsevol matèria de qualsevol etapa, des de l’apartat Ítems avaluatius d’una matèria, clicant Copiar ítems avaluatius entre matèries o Copiar criteris de text. Cal estar assignat a la matèria. 
Sense aquest permís es poden copiar i obtenir els ítems avaluatius i els criteris de text d’una mateixa matèria entre grups o cursos. Per exemple, es poden copiar els ítems avaluatius de Català de 1r A a 1r B, o els de Català de 1r A del curs anterior al curs actual.
Està pensat per al personal docent, si l'escola vol que puguin accedir a tots els ítems de qualsevol matèria i etapa.


 

COPIAR TESTS AUTOAVALUATIUSPermet copiar i obtenir els tests autoavaluatius entre qualsevol matèria de qualsevol etapa, clicant Copiar tests autoavaluatius, des de Tests autoavaluatius, a les eines del professor d’una matèria. Cal estar assignat a la matèria.
Sense aquest permís es poden copiar i obtenir els tests autoavaluatius d’una mateixa matèria entre grups o cursos. Per exemple, es poden copiar els tests avaluatius de Català de 1r A a 1r B, o els de Català de 1r A del curs anterior al curs actual.
Està pensat per al personal docent, si l'escola vol que puguin accedir a tots els tests autoavaluatius de qualsevol matèria i etapa.


 

COPIAR ENTREGUES DE TREBALLS


Permet copiar i obtenir les entregues de treballs entre qualsevol matèria de qualsevol etapa, clicant Copiar entrega de treballs, des d’Entrega de treballs, a les eines del professor d’una matèria. Cal estar assignat a la matèria. Sense aquest permís es poden copiar i obtenir les entregues de treballs d’una mateixa matèria entre grups o cursos. Per exemple, es poden copiar les entregues de treballs de Català de 1r A a 1r B, o els de Català de 1r A del curs anterior al curs actual.
Està pensat per al personal docent, si l'escola vol que puguin accedir a tot el contingut de les entregues de treballs de qualsevol matèria i etapa.


 

COPIAR RECOMANACIONS


Permet copiar i obtenir recomanacions entre qualsevol matèria de qualsevol etapa, clicant Copiar recomanacions, des de Recomanacions, a les eines del professor d’una matèria. Cal estar assignat a la matèria. Sense aquest permís es poden copiar i obtenir recomanacions d’una mateixa matèria entre grups o cursos. Per exemple, es poden copiar recomanacions de Català de 1r A a 1r B, o els de Català de 1r A del curs anterior al curs actual.
Està pensat per al personal docent, si l'escola vol que puguin accedir a totes les recomanacions de qualsevol matèria i etapa. 

VEURE LA REVISIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

Permet comprovar les unitats didàctiques i la revisió que n'han fet els docents, clicant Revisió de les unitats didàctiques, des del bloc Matèries. Tingueu en compte que només es podran veure els continguts de les matèries d'aquells cicles i etapes que tinguin activada la revisió de les unitats didàctiques.
Està pensat per a caps d’estudis, equips de qualitat i direcció.


 

VEURE I REALITZAR VERSIONS DELS CONTINGUTS DE LES MATÈRIES (ETAPA)


Permet veure i realitzar una versió (només una per cada curs escolar) dels continguts de les programacions de les matèries, clicant Realitzar versió de temari, des de Matèries > una matèria > Continguts > Versió del temari.
Està pensat per al personal docent i caps d'estudis a les escoles que tingui certificacions de qualitat.


 


 

Gestió de substitucions

ASSIGNAR PROFESSORS PER A SUBSTITUCIONS (ETAPA)

Permet veure, a Matèries > Substitucions, Assignar un substitut i Llistat i, des d’aquí, assignar substitucions a un professor de l’etapa i veure les substitucions programades.
Està pensat per a caps d’estudis i coordinadors. 

Assistència

ACCEDIR A ASSISTÈNCIA DATA PER PASSAR LLISTA D'UNA DIA DETERMINAT

Permet veure Assistència data, a Matèries, i així poder passar llista de tots els grups un dia determinat. També permet accedir a Classes, també a Matèries, per veure el resum d'assistència de cada classe.
Aquest resum és mensual per a l'assistència per dia i setmanal per a l'assistència per sessió.
Està pensat per a aquelles escoles que passen llista des de la recepció o la porteria.


 

JUSTIFICAR ASSISTÈNCIA (ABSÈNCIES I RETARDS)

Permet justificar absències i retards i —per aquelles etapes que passen assistència a cada matèria— justificar-les en bloc, des de la fitxa d’un alumne.
Sense aquest permís, un tutor pot justificar les absències i retards des de Matèries > La meva classe > Assistència > Resum setmanal.
Està pensat, sobretot, per a tutors.


 

JUSTIFICAR ABSÈNCIES EN PASSAR LLISTA

Permet justificar absències i retards en el mateix moment de passar llista, sense la necessitat de ser tutor del grup.
Està pensat per a aquelles escoles que passen llista des de l’aula i vulguin justificar les absències i retards en el mateix moment.

 

VEURE EL LLISTAT D'ABSÈNCIES I RETARDS DELS ALUMNES. ACCEDIR A AVISOS DE CONSERGERIA


Permet veure el mòdul Avisos de consergeria, al sumari, amb el qual es pot generar un avís d’un alumne pel tutor o consultar les dades familiars per informar-los de l’absència o retard.
Està pensat pels usuaris que reben les comunicacions de les famílies o que fan l'acció d'avisar-les en la tasca del control d'assistència. 

Entrevistes i converses

TENIR ENTREVISTES COM A CÀRREC (ETAPES)

Permet concertar entrevistes amb la família d’un alumne de l’etapa sense haver-ne de ser el tutor, des de l’apartat Comunicació, de la fitxa de l’alumne. L’usuari amb aquest permís podrà veure el contingut de totes les entrevistes de l’etapa però no podrà modificar-lo.
A l'usuari amb aquest permís també se li podran crear entrevistes des de Crear entrevistes > Càrrecs.
Per poder accedir a la fitxa de l’alumne sense ser mestre de cap de les seves matèries també cal el permís Accedir a les dades personals (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis i direcció i perquè des de secretaria o porteria es puguin convocar entrevistes.

 

VEURE ENTREVISTES D'ALUMNES DE BAIXA


Permet accedir a les entrevistes dels alumnes donats de baixa, a l'apartat Comunicació de la fitxa de l'alumne.
Per poder accedir a la fitxa de l’alumne sense ser mestre de cap de les seves assignatures també cal permís Accedir a les dades personals (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis i direcció. 

GESTIONAR CONVERSES AMB ELS PARES I ALUMNES (ETAPES)


Permet veure i utilitzar Converses del tutor, a l’apartat Comunicació de la fitxa d’un alumne, sense haver-ne de ser el tutor. L’usuari amb aquest permís només podrà participar en aquelles converses que ell creï, les quals el tutor només veurà si hi ha estat convidat.
Per poder accedir a la fitxa de l’alumne sense ser mestre de cap de les seves assignatures també cal permís Accedir a les dades personals (etapa).
Està pensat per a caps d’estudis i direcció.
 

Treball de recerca

ADMINISTRAR TREBALL DE RECERCA. TRIAR TUTORS DE TR PER AL CURS ESCOLAR. POSAR LA DATA D'ENTREGA DEL TR

Permet veure el botó Administrar treball de recerca, a Matèries > Treball de recerca, i així configurar —per cada curs escolar— la data de lliurament, les avaluacions, la ponderació i els possibles tutors.
També cal el permís Accedir a Treball de recerca.
Està pensat per a caps d’estudis o secretaria acadèmica.
 

ASSIGNAR ELS TUTORS DELS TR


Permet —per cada alumne— crear i esborrar el projecte de Treball de recerca i assignar-hi un tutor, d’entre els possibles.
També cal el permís Accedir a Treball de recerca.
Està pensat per a caps d’estudis o secretaria acadèmica. 

INTRODUIR LES DATES D'ENTREGA DELS TRPermet assignar la data en què s’ha entregat el dossier d’un TR quan ja s’han realitzat les dues valoracions prèvies. Quan s'ha assignat la data només el tutor del TR la pot canviar.
També calen el permisos següents:
Accedir a Treball de recerca
Assignar tutors dels TR
Està pensat per a caps d'estudis o secretaria acadèmica.


 

ACCEDIR A TREBALL DE RECERCA


Permet accedir a l’apartat Treball de recerca, des de Matèries.
Està pensat per a  totes les persones que han d'accedir a l'apartat del Treball de recerca: caps d'estudis, secretaria acadèmica, tutors i tribunals del TR.

 

GESTIONAR ELS ÍTEMS AVALUATIUS DELS TR


Permet —des d’Administrar treball de recerca— crear ítems avaluatius i relacionar-los amb el dossier o la presentació del TR.
També calen els permisos següents:
Accedir a Treball de recerca
— Administrar Treball de recerca. triar tutors de TR per al curs escolar.
— Posar la data d'entrega del TR
Està pensat per a caps d'estudis o secretaria acadèmica.


 

ASSIGNAR ELS TRIBUNALS DELS TR

Permet convocar —quan ja s’ha assignat una data d’entrega— la presentació d’un TR i assignar-ne el tribunal, la data, l’hora i els recursos que s’utilitzaran.
També calen els permisos següents:
Accedir a Treball de recerca
Assignar tutors dels TR
Està pensat per a caps d'estudis o secretaria acadèmica.

 

VALORAR ELS TR

Permet realitzar les valoracions prèvies a l’entrega d’un TR sense ser-ne el tutor.
També calen els permisos següents:
— Accedir a Treball de recerca
Assignar tutors dels TR
— Introduir les dates d’entrega dels TR
Està pensat per a caps d'estudis o secretaria acadèmica.


 

PODER SER TUTOR O TRIBUNAL DELS TR (ETAPA)

Permet ser escollit com a tutor o tribunal en les presentacions dels TR. Els usuaris amb aquest permís es veuran classificats segons l’etapa marcada.
Està pensat per als possibles usuaris que puguin ser escollits com a tutors o tribunal.


 


 

Pràctiques d'empresa


ADMINISTRAR PRÀCTIQUES A EMPRESES


Permet veure Pràctiques empresa, a Matèries, per assignar els tutors i les empreses als alumnes i entrar-ne la data d’alta, i administrar les empreses.
Està pensat per als responsables de les pràctiques d’empresa de l’escola.


 

PODER SER TUTOR DE PRÀCTIQUES A EMPRESES


Permet veure el botó Pràctiques empresa, a Matèries, i ser escollit per ser el tutor de les pràctiques d’un alumne, fer-ne el seguiment i avaluar-lo.
Està pensat per a als tutors de les pràctiques d'empresa.

 


 

Indicadors

ACCEDIR ALS INDICADORS D'ASSISTÈNCIA


Permet veure Indicadors, a Matèries, i veure els indicadors d’assistència de les diverses etapes per fer llistats d’absències, retards, deures, sessions i d’altres paràmetres.
Està pensat per a l’equip directiu.

 


 

DOIP

ADMINISTRAR EL DOIP


Permet veure DOIP, a Matèries, i configurar els qüestionaris, els tipus d’intervencions i de seguiments, entrar noves intervencions, veure’n estadístiques, gestionar els agents externs i els membres del departament i veure les intervencions per cursos.
Està pensat per a als responsables del DOIP.

 

DONAR D'ALTA NOVES INTERVENCIONS DEL DOIP


Permet veure DOIP, a Matèries, i demanar una intervenció del DOIP per a un alumne de qualsevol classe.
Està pensat perquè qualsevol docent o PAS pugui obrir una intervenció.

 


ACCEDIR A LA TAULA D'ALUMNES DEL DOIP

Permet veure DOIP, a Matèries, per demanar una intervenció i accedir a la taula d’alumnes que tenen o han tingut alguna intervenció del DOIP.
Està pensat per als membres del DOIP.

 

GESTIONAR L'ANAMNESI

Permet veure DOIP, a Matèries, per configurar el qüestionari d’anamnesi perquè es pugui utilitzar per a les intervencions del DOIP.
Està pensat per als membres del DOIP.


 

GESTIONAR ELS DOCUMENTS DEL DOIP


Permet veure DOIP, a Matèries, i elaborar plantilles de documents perquè s’utilitzin per a les intervencions del DOIP.
Està pensat per als membres del DOIP.


MODIFICAR LES NEE A LA FITXA DE L'ALUMNEPermet veure i introduir les tipologies de Necessitats Educatives Especials (NEE) que contempla el DOIP i les observacions mèdiques i psicopedagògiques dels alumnes que li corresponguin, des de l’apartat Dades personals de la fitxa de l’alumne.
Està pensat per als usuaris que hagin de modificar les NEE des de la fitxa de l'alumne.


 

VEURE INFORME DE CONCLUSIONS I PAUTES A LA FITXA DE L'ALUMNE

Permet consultar els informes de conclusions i de pautes, des de l’apartat Dades personals de la fitxa de l’alumne —si quan s’han creat s’ha seleccionat que puguin ser visibles per aquest usuari.
Està pensat per als membres del DOIP.

 


 

Comportament

CONFIGURAR COMPORTAMENTPermet accedir al mòdul Comportament, a Matèries, i configurar les incidències automàtiques i manuals, el calendari de permanències obligatòries i els tipus de mèrits.
Està pensat per a direcció o caps d'estudis.

 

RESPONSABLE DE COMPORTAMENT

Permet accedir al mòdul Comportament, a Matèries, i veure i gestionar totes les incidències, sancions i mèrits.
Està pensat per a caps d'estudis.


 

PODER SER ESCOLLIT PER FER-SE CÀRREC D'UNA SANCIÓ


Permet accedir al mòdul Comportament, a Matèries,i que l'usuari pugui ser escollit per encarregar-se d'una sanció.
Quan aquest usuari té alguna sanció assignada, pot veure totes les dades d'aquesta sanció, encara que no sigui professor de l'alumne ni tingui cap altre permís.
Està pensat per als responsables del control de les sancions.
T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article