Codis de les dimensions de la LOEM

Modificat el Dt, 7 Març, 2023 a les 2:59 PM

Perquè un ítem avaluatiu que és una dimensió funcioni correctament


Si voleu que un ítem avaluatiu de Primària o ESO sigui una dimensió (segons la normativa LOEM), cal que el codi estigui ben introduït.

Aquí teniu dues taules amb les dimensions i els seus codis:

 

DIMENSIONS DE PRIMÀRIA 

ÀMBIT NOM DE LA DIMENSIÓ   CODI  
Àmbit lingüístic Comunicació oral D.01
Comprensió lectora D.02
Expressió escrita  D.03
Literària D.04
Plurilingüe i intercultural D.05
Àmbit matemàtic Resolució de problemes D.06
Raonament i prova D.07
Connexions D.08
Comunicació i representació D.09
Àmbit de coneixement del medi Món actual D.10
Salut i equilibri personal D.11
Tecnologia i vida quotidiana D.12
Ciutadania D.13
Àmbit artístic    Percepció, comprensió i valoració D.14
Interpretació i producció D.15
Imaginació i creativitat D.16
Àmbit d'educació física     Activitat física D.17
Hàbits saludables D.18
Expressió i comunicació corporal D.19
Joc motor i temps de lleure D.20
Àmbit d'educació en valors Personal D.21
Interpersonal D.22
Social D.23

 

DIMENSIONS D'ESO

ÀMBIT NOM DE LA DIMENSIÓ   CODI  
Àmbit lingüístic Comprensió lectora D.01
Expressió escrita D.02
Comunicació oral  D.03
Literària D.04
Actitudinal i plurilingüe D.05
Llengües estrangeres - Anglès Comunicació oral D.01
Comprensió lectora D.02
Expressió escrita D.03
Literària D.04
Actitudinal i plurilingüe D.05
Llengües estrangeres - Francès i alemany Comunicació oral D.06
Comprensió lectora D.07
Expressió escrita D.08
Literària D.09
Actitudinal i plurilingüe D.10
Àmbit matemàtic Resolució de problemes D.11
Raonament i prova D.12
Connexions D.13
Comunicació i representació D.14
Àmbit cientificotecnològic Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana D.15
Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana D.16
Medi ambient D.17
Salut D.18
Àmbit social Històrica D.19
Geogràfica D.20
Cultural i artística D.21
Ciutadana D.22
Àmbit artístic    Percepció i escolta D.23
Expressió, interpretació i creació D.24
Societat i cultural D.25
Àmbit de l'educació física Activitat física saludable D.26
Esport D.27
Activitat física i temps de lleure D.28
Expressió i comunicació corporal D.29
Àmbit de cultura i valors Personal D.30
Interpersonal D.31
Sociocultural D.32
Àmbit digital Instruments i aplicacions (transversal) DT.01
Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge (transversal) DT.02
Comunicació interpersonal i col·laboració (transversal) DT.03
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital (transversal) DT.04
Àmbit personal i social Autoconeixement (transversal) DT.05
Aprendre a aprendre (transversal) DT.06
Participació (transversal) DT.07Aquest codi el podeu introduir editant l'ítem avaluatiu (Matèries > una matèria > Ítems avaluatius > un ítem > ), en el camp Codi.

També podeu afegir els codis de les competències de les dimensions d'ESO:

 

COMPETÈNCIES D'ESO

ÀMBIT DIMENSIÓ   CODI   NOM DE LA COMPETÈNCIA CODI
Àmbit lingüístic Comprensió lectora D.01 Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls D1C1
Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics per comprendre’l D1C2
Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement D1C3
Expressió escrita D.02 Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització D2C4
Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística  D2C5
Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació formal  D2C6
Comunicació oral  D.03 Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals D3C7
Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents  D3C8
Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs  D3C9
Literària D.04 Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura catalana, la castellana i la universal D4C10
Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos  D4C11
Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments  D4C12
Actitudinal i plurilingüe D.05 Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per  estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres  D5C13
Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta D5C14
Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu D5C15
Llengües estrangeres - Anglès Comunicació oral D.01 Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic D1C1
Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa  D1C2
Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs  D1C3
Comprensió lectora D.02 Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic D2C4
Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics d’un text i reconèixer la seva tipologia per comprendre’l  D2C5
Seleccionar i utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos i per adquirir coneixement  D2C6
Expressió escrita D.03 Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els elements de la situació comunicativa  D3C7
Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies de textualització D3C8
Revisar el text per millorar-lo segons el propòsit comunicatiu amb l’ajut de suports  D3C9
Literària D.04 Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics  D4C10
Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics D4C11
Actitudinal i plurilingüe D.05 - -
Llengües estrangeres - Francès i alemany Comunicació oral D.06 Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic D6C1
Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa  D6C2
Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs  D6C3
Comprensió lectora D.07 Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic D7C4
Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics d’un text i reconèixer la seva tipologia per comprendre’l  D7C5
Seleccionar i utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió de textos i per adquirir coneixement  D7C6
Expressió escrita D.08 Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els elements de la situació comunicativa  D8C7
Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies de textualització D8C8
Revisar el text per millorar-lo segons el propòsit comunicatiu amb l’ajut de suports  D8C9
Literària D.09 Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics  D9C10
Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics D9C11
Actitudinal i plurilingüe D.10 - -
Àmbit matemàtic Resolució de problemes D.11 Traduir un problema a llenguatge matemàtic o a una representació matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats   D11C1
Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes  D11C2
Mantenir una actitud de recerca davant d’un problema assajant estratègies diverses   D11C3
Generar preguntes de caire matemàtic i plantejar problemes  D11C4
Raonament i prova D.12 Construir, expressar i contrastar argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en matemàtiques  D12C5
Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics  D12C6
Connexions D.13 Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les matemàtiques per analitzar situacions i per raonar   D13C7
Identificar les matemàtiques implicades en situacions properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes  D13C8
Comunicació i representació D.14 Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic  D14C9
Expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres   D14C10
Emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement a partir d’idees matemàtiques   D14C11
Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees o processos matemàtics  D14C12
Àmbit cientificotecnològic Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana D.15 Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals  D15C1
Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals  D15C2
Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els registres del passat D15C3
Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals  D15C4
Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic  D15C5
Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement científic D15C6
Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana D.16 Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental  D16C7
Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient D16C8
Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat D16C9
Medi ambient D.17 Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals D17C10
Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana D17C11
Salut D.18 Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà D18C12
Aplicar les mesures preventives adequades, utilitzant el coneixement científic en relació amb les conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies addictives  D18C13
Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades D18C14
Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a partir del coneixement científic, valorant les conseqüències de les conductes de risc D18C15
Àmbit social Històrica D.19 Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica D19C1
Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat D19C2
Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals D19C3
Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics  D19C4
Geogràfica D.20 Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat D20C5
Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions D20C6
Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones i fer propostes d’actuació D20C7
Cultural i artística D.21 Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat D21C8
Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn D21C9
Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de la identitat personal dins d’un món global i divers D21C10
Ciutadana D.22 Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític  D22C11
Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica D22C12
Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat entre homes i dones  D22C13
Àmbit artístic    Percepció i escolta D.23 Utilitzar estratègicament els elements dels llenguatges visual, musical i corporal per analitzar les produccions artístiques  D23C1
Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i cultural D23C2
Expressió, interpretació i creació D.24 Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant la veu, els instruments, el cos i les eines tecnològiques D24C3
Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment  D24C4
Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit  D24C5
Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics  D24C6
Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius D24C7
Societat i cultural D.25 Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions  D25C8
Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social D25C9
Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial D25C10
Àmbit de l'educació física Activitat física saludable D.26 Aplicar un pla de treball de millora o manteniment de la condició física individual amb relació a la salut D26C1
Valorar els efectes d’un estil de vida actiu a partir de la integració d’hàbits saludables en la pràctica d’activitat física  D26C2
Esport D.27 Aplicar de manera eficaç les tècniques i tàctiques pròpies dels diferents esports  D27C3
Posar en pràctica els valors propis de l’esport en situació de competició D27C4
Activitat física i temps de lleure D.28 Gaudir amb la pràctica d’activitats físiques recreatives, amb una atenció especial a les que es realitzen en el medi natural  D28C5
Planificar i organitzar activitats en grup amb finalitat de lleure  D28C6
Expressió i comunicació corporal D.29 Utilitzar els recursos expressius del propi cos per a l’autoconeixement i per comunicar-se amb els altres D29C7
Utilitzar activitats amb suport musical, com a mitjà de relació social i integració comunitària  D29C8
Àmbit de cultura i valors Personal D.30 Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes D30C1
Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans D30C2
Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar el pensament propi D30C3
Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients i preferentment innovadores D30C4
Interpersonal D.31 Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences  D31C5
Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau  D31C6
Sociocultural D.32 Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat D32C7
Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques D32C8
Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva  D32C9
Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i democràtiques D32C10
Àmbit digital Instruments i aplicacions (transversal) DT.01 Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a realitzar DT1C1
Utilitzar les aplicacions d\'edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals DT1C2
Utilitzar les aplicacions bàsiques d\'edició d\'imatge fixa, so i imatge en moviment per a produccions de documents digitals DT1C3
Tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge (transversal) DT.02 Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals DT2C4
Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d\'aplicacions digitals DT2C5
Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement DT2C6
Comunicació interpersonal i col·laboració (transversal) DT.03 Participar en entorns de comunicació interpersonal i publicacions virtuals per compartir informació DT3C7
Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu DT3C8
Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital (transversal) DT.04 Realitzar accions de ciutadania i de desenvolupament personal, tot utilitzant els recursos digitals propis de la societat actual DT4C9
Fomentar hàbits d\'ús saludable de les TIC vinculats a l\'ergonomia per a la prevenció de riscos DT4C10
Actuar de forma crítica i responsable en l\'ús de les TIC, tot considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d\'identitat digital DT4C11
Àmbit personal i social Autoconeixement (transversal) DT.05 Prendre consciència d\'un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal DT5C1
Aprendre a aprendre (transversal) DT.02 Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge DT6C2
Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l\'aprenentatge al llarg de la vida DT6C3
Participació (transversal) DT.03 Participar a l\'aula, al centre i a l\'entorn de manera reflexiva i responsable DT7C4

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article