Avaluar les dimensions (LOEM - Primària) (Catalunya)

Modificat el Dt, 7 Març, 2023 a les 2:59 PM

Per configurar i avaluar les dimensions


Amb motiu de les darreres indicacions del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, es van incorporar a la plataforma els canvis que permeten l’avaluació per dimensions a Primària.

Configurar les matèries
Avaluar les dimensions
          — Avaluar les dimensions a final de curs
          — Avaluar les dimensions durant el curs
          — Avaluar les dimensions i les competències de les dimensions durant el curs

CONFIGURAR LES MATÈRIES

Per adaptar l’estructura del currículum als canvis caldrà convertir els tipus de totes les matèries de tots els cursos. Hi ha dues matèries que caldrà que configureu diferent: Coneixement del medi i Educació artística.

Per convertir una matèria:

1. Accediu a Administració > Acadèmic > Matèries i grups > Matèries > una matèria > Editar.

               

2. En el desplegable Tipus, seleccioneu el tipus de matèria LOEM corresponent.

Tipus matèria LOEM
Oficials Clickedu
Curriculars Àrees curriculars - Curricular (loem)
Àrees curriculars - Nivell (loem)
Àrees curriculars - Religió (loem)
Àrees curriculars - 1a llengua estrangera (loem)
Àrees curriculars - 2a llengua estrangera (loem)
  Complementàries Àrees complementàries - Complementària (loem)
Àrees complementàries - Nivell (loem)


3.
 Activeu l'opció Crear nova matèria del nou tipus i traspassar tota la informació del curs escolar 2016-2017 i cliqueu 'Acceptar'.

4.
 Un cop convertida, busqueu-la i editeu-la per seleccionar, en el desplegable Àmbits oficials, l'àmbit al qual pertany la matèria.

Àmbits Àrees
Àmbit lingüístic Àrea de llengua catalana i literatura
Àrea de llengua castellana i literatura 
Àrea de 1a llengua estrangera 
Àrea de 2a llengua estrangera 
Àmbit matemàtic Àrea de matemàtiques
Àmbit de coneixement del medi Àrea de coneixement del medi natural
Àrea de coneixement del medi social i cultural
Àmbit artístic Àrea d'educació artística: visual i plàstica, música i dansa
Àmbit d'educació física  Àrea d'educació física
Àmbit d'educació en valors Àrea d'educació en valors socials i cívics
Àrea de religió


5.
Modifiqueu el nom oficial indicant el que apareix a les actes d'avaluació i torneu a clicar 'Acceptar'.

Podeu veure els nostres vídeos tutorials sobre la conversió de les matèries:
— Matèries curriculars i complementàries
— Religió i primera llengua estrangera

Per configurar Coneixement del Medi:

Per poder avaluar les dimensions de l'àmbit de coneixement del medi a final de curs, heu de tenir una matèria amb el nom 'Dimensions de l'àmbit de coneixement del medi', a la qual heu de fer els següents passos:

1. En el desplegable Tipus, seleccioneu Àrees curriculars - Curricular (loem).

2. En el desplegable Àmbits oficials, seleccioneu Àmbit de coneixement del medi.

3. Activeu l'opció Crear nova matèria del nou tipus i traspassar tota la informació del curs escolar 2016-2017.

Després cal que aquesta matèria englobi com a matèria mare les matèries Coneixement del medi social i cultural i Coneixement del medi natural:

4. Editeu la matèria Coneixement del medi social i cultural.

5. En el desplegable Tipus, seleccioneu Àrees curriculars - Curricular (loem).

6. Activeu l'opció Crear nova matèria del nou tipus i traspassar tota la informació del curs escolar 2016-2017 i cliqueu 'Acceptar'.

7. Un cop convertida, busqueu-la i editeu-la per seleccionar, en el desplegable Àmbits oficialsÀmbit de coneixement del medi

9. En el desplegable Matèria mare, seleccioneu la matèria Coneixement del medi.

10. Modifiqueu el nom oficial indicant el que apareix a les actes d'avaluació.

11. Repetiu els passos 4-10 per a la matèria Coneixement del medi natural.

12. Accediu a AdministracióAcadèmicAccionsMatèries mare i activeu aquestes matèries com a visibles en la documentació oficial.

Si no us apareix la matèria mare, segurament sigui perquè no està administrada (és a dir, que no té grups definits). La podreu veure si seleccioneu, en aquesta mateixa pantalla, Veure matèries no administrades en aquest curs escolar actual.

               

Podeu veure el nostre vídeo tutorial sobre la configuració de Coneixement del medi aquí.


Per configurar Educació Artística:

Per poder avaluar les dimensions de l'àmbit artístic a final de curs, heu de tenir una matèria amb el nom 'Educació artística', a la qual heu de fer els següents passos:

1. En el desplegable Tipus, seleccioneu Àrees curriculars - Curricular (loem).

2. En el desplegable Àmbits oficials, seleccioneu Àmbit artístic.

3. Activeu l'opció Crear nova matèria del nou tipus i traspassar tota la informació del curs escolar 2016-2017.

Després cal que aquesta matèria englobi com a matèria mare les matèries Plàstica i Música:

4. Editeu la matèria Plàstica.

5. En el desplegable Tipus, seleccioneu Àrees curriculars - Curricular (loem).

6. En el desplegable Àmbits oficials, seleccioneu Àmbit artístic.

7. Activeu l'opció Crear nova matèria del nou tipus i traspassar tota la informació del curs escolar 2016-2017.

9. En el desplegable Matèria mare, seleccioneu la matèria Educació artística i cliqueu 'Acceptar'.

10. Un cop convertida, busqueu-la i editeu-la per modificar el nom oficial indicant el que apareix a les actes d'avaluació.

11. Repetiu els passos 4-10 per a la matèria Música.

En aquest cas, no cal fer visibles Música i Plàstica a la documentació oficial, ja que només ha d'aparèixer Educació artística.

Podeu veure el nostre vídeo tutorial sobre la configuració d'Educació artística aquí.
 AVALUAR LES DIMENSIONS

Els documents oficials que segueixen la LOEM mostren la nota final de les dimensions. Això vol dir que els centres les heu d'haver avaluat.

La normativa no especifica com ha de ser el procés d'avaluació, per tant, podeu triar entre tres opcions:
Avaluar les dimensions a final de curs.
Avaluar les dimensions durant el curs.
Avaluar les dimensions i les competències de les dimensions durant el curs.


OPCIÓ 1. Per avaluar les dimensions a final de curs:

Podeu avaluar les dimensions al final de curs, des d'Administració —totes les matèries d'un alumne— i des de Matèries —tots els alumnes d'una matèria.

Tingueu en compte que només apareixeran aquelles matèries que tenen l'àmbit de la LOEM configurat correctament (vegeu com fer-ho aquí).

Per avaluar totes les matèries d'un alumne:

1. Aneu a AdministracióGestió d'usuarisAlumnes > un alumne > icona d'usuari (Alumne).

2. Per al curs que voleu avaluar cliqueu la icona del vistiplau blau (dimensions: resultats del curs).

               
               

3. Seleccioneu els assoliments de les dimensions i cliqueu 'Guardar'. Si poseu el punter del ratolí sobre el número de la dimensió, apareixerà el seu nom.

Per avaluar tots els alumnes d'una matèria:

1. Aneu a Matèries > una matèria > Avaluar.

2. En el desplegable Accions cliqueu Avaluar dimensions final de curs.

               

3. Seleccioneu els assoliments de les dimensions i cliqueu 'Guardar'.


OPCIÓ 2. Per avaluar les dimensions durant el curs:

1. Si voleu avaluar les dimensions durant el curs, primer haureu de configurar el curs escolar. Per poder treballar amb dimensions durant el curs és imprescindible que el sistema d'avaluació permeti fer servir ítems avaluatius. Els sistemes que compleixen aquest requisit són els següents:
— Primària
     — Frases més quantificador
     — Àrees amb àmbits de la matèria i ítems avaluatius
     — Àrees oficials i àrees complementàries
     — Coneixements i actitud
     — Nota final

Recordeu que el sistema d'avaluació es configura des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > apartat Format d'avaluació. Tingueu en compte que, si ja heu avaluat, el sistema d'avaluació no pot ser modificat.

2. Activeu l'estructura d'herència d'ítems perquè hi hagi una relació entre els instruments d’avaluació (ítems avaluatius) —els quals podeu definir a nivell individual— i les dimensions. Així aconseguireu crear les dimensions com a ítems avaluatius superiors.

Aquesta opció s'activa des d’Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Estructura d'herència d'ítems.

               

3. Creeu les dimensions.

Amb permisos, accediu a Administració > Acadèmic > Accions > Taula de creació i importació d'ítems > un curs.

  • Permisos necessaris: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.
               

En aquesta pantalla, cliqueu la icona de la graella verda de la columna Accions i cliqueu 'Nou ítem'. Indiqueu:
— Nom
— Codi (cal que sigui D.01, D.02, D.03, etc., segons la dimensió que sigui). Podeu veure el codi de cada dimensió aquí.
— Ordre
— Avaluació
— Aspecte a avaluar
— Percentatge
— Tipus de requeriment
— Competències bàsiques associades

               


Un cop creades les dimensions d'una matèria les podeu copiar als altres grups d'aquesta matèria i a d'altres matèries des de l'apartat Accions.

A l'apartat Configuració dels ítems avaluatius podeu configurar què podran fer els docents respecte als ítems avaluatius.

Un cop realitzada aquesta configuració, podeu copiar-la des de l'apartat Accions.

Si són els docents els que han de donar d'alta les dimensions de les seves matèries, han de tenir la configuració Permetre al professor crear nous ítems avaluatius.
Els passos que els docents han de seguir són els següents:
— Accedir a Matèries > una matèria > Ítems avaluatius > 'Nou ítem'.
— Per al nou ítem, indicar el següent:
     — Nom
     — Codi (cal que sigui D.01, D.02, D.03, etc., segons la dimensió que sigui). Podeu veure el codi de cada dimensió aquí.
     — Ordre
     — Avaluació
     — Aspecte a avaluar
     — Percentatge
     — Tipus de requeriment
     — Competències bàsiques associades
— Un cop guardada la dimensió, aniran a la pantalla on podran veure les dimensions que hagin creat i les podran modificar. Des d'aquí també podran indicar el percentatge que tindrà aquesta dimensió respecte a la nota final de la matèria.

Un cop donades d'alta totes les dimensions necessàries, els docents podran crear els seus propis instruments d'avaluació (ítems avaluatius dependents) a partir dels quals s’obtindrà la nota de cada dimensió.

4. Ara es poden crear els instruments d'avaluació, que podrà crear cada docent en cadascuna de les seves matèries, com s'explica a Introduir els ítems avaluatius.
En comptes d'Agrupacions, però, quan s'hagi seleccionat una avaluació (i només una) apareixerà Ítem avaluatiu superior, en el qual es podrà seleccionar a quina dimensió pertany l'instrument d'avaluació.
Caldrà que en la pantalla Taula de creació i importació d'ítems s'hagi configurat que els docents puguin crear nous ítems dependents.

               

5. Un cop creats els instruments d'avaluació, el docent en pot definir el percentatge respecte de la nota de la dimensió, des de Matèries > una matèria > Ítems avaluatius, clicant, a la dreta d'una dimensió, la icona de la graella verda (taula d'ítems dependents).

               
               

El programa no us deixarà guardar si la suma dels percentatges no és 100.

6. Finalment, els docents podran avaluar les dimensions per obtenir la nota final de la matèria. Per fer-ho, podran introduir la nota dels instruments d'avaluació creats o directament la nota final de la dimensió.

Els passos que han de seguir per avaluar les dimensions són els següents:
— Accedir a Matèries > una matèria > Avaluar.
— Escollir una avaluació, clicar 'Seleccionar detalls del llistat', seleccionar les dimensions que volen avaluar i clicar 'Aplicar selecció al llistat'.
— Es poden introduir les notes de:
     — Les dimensions
               

     — Els instruments d'avaluació de les dimensions, clicant la icona de la graella de cada dimensió (càlcul d'ítems dependents).
               
 
7. A final de curs haureu d'avaluar les notes finals de les dimensions com s'explica aquí.
 

OPCIÓ 3. Per avaluar les dimensions i les competències de les dimensions durant el curs

1.
 Si voleu avaluar les dimensions durant el curs, primer haureu de configurar el curs escolar. Per poder treballar amb dimensions durant el curs és imprescindible que el sistema d'avaluació permeti fer servir ítems avaluatius. Els sistemes que compleixen aquest requisit són els següents:
— Primària
    — Frases més quantificador
    — Àrees amb àmbits de la matèria i ítems avaluatius
    — Coneixements i actitud
    — Nota final

Recordeu que el sistema d'avaluació es configura des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > apartat Format d'avaluació. Tingueu en compte que, si ja heu avaluat, el sistema d'avaluació no pot ser modificat.

2. Activeu l'estructura d'herència d'ítems perquè hi hagi una relació entre els instruments d’avaluació (ítems avaluatius) —els quals podeu definir a nivell individual— i les dimensions. Així aconseguireu crear les dimensions com a ítems avaluatius superiors.

Aquesta opció s'activa des d’Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Estructura d'herència d'ítems.

               

3. Creeu les dimensions.

Amb permisos, accediu a Administració > Acadèmic > Accions > Taula de creació i importació d'ítems > un curs.

  • Permisos necessaris: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.
               

En aquesta pantalla, cliqueu la icona de la graella verda de la columna Accions i cliqueu 'Nou ítem'. Indiqueu:
— Nom
— Codi (cal que sigui D.01, D.02, D.03, etc., segons la dimensió que sigui). Podeu veure el codi de cada dimensió aquí.
— Ordre
— Avaluació
— Aspecte a avaluar
— Percentatge
— Tipus de requeriment
— Competències bàsiques associades

               


Un cop creades les dimensions d'una matèria les podeu copiar als altres grups d'aquesta matèria i a d'altres matèries des de l'apartat Accions.

A l'apartat Configuració dels ítems avaluatius podeu configurar què podran fer els docents respecte als ítems avaluatius.

Un cop realitzada aquesta configuració, podeu copiar-la des de l'apartat Accions.

Si són els docents els que han de donar d'alta les dimensions de les seves matèries, han de tenir la configuració Permetre al professor crear nous ítems avaluatius.
Els passos que els docents han de seguir són els següents:
— Accedir a Matèries > una matèria > Ítems avaluatius > 'Nou ítem'.
— Per al nou ítem, indicar el següent:
     — Nom
     — Codi (cal que sigui D.01, D.02, D.03, etc., segons la dimensió que sigui). Podeu veure el codi de cada dimensió aquí.
     — Ordre
     — Avaluació
     — Aspecte a avaluar
     — Percentatge
     — Tipus de requeriment
     — Competències bàsiques associades
— Un cop guardada la dimensió, aniran a la pantalla on podran veure les dimensions que hagin creat i les podran modificar. Des d'aquí també podran indicar el percentatge que tindrà aquesta dimensió respecte a la nota final de la matèria.

Un cop donades d'alta totes les dimensions necessàries, els docents podran crear els seus propis instruments d'avaluació (ítems avaluatius dependents) a partir dels quals s’obtindrà la nota de cada dimensió.

4. Creeu les competències de les dimensions, seguint següents passos:
— Des de la pantalla Taula de creació i importació d'ítems avaluatius, seleccioneu un curs i una matèria.
— Cliqueu 'Nou ítem' i especifiqueu els següents detalls:
     — Nom
     — Codi (perquè surti correctament al butlletí trimestral cal que sigui D1C1, D1C2, D1C3...; D2C1, D2C2, D2C3..., segons la competència que sigui)
     — Ordre
     — Avaluació
     — Dimensió/ons de les quals depèn

Si a l'apartat Configuració dels ítems avaluatius activeu Permetre al professor crear nous ítems avaluatius dependents, els docents també poden donar d'alta les competències de les dimensions de les seves matèries, com a ítems avaluatius (per a més informació, vegeu Introduir els ítems avaluatius). En comptes d'Agrupacions, però, quan s'hagi seleccionat una avaluació (i només una) apareixerà Ítem avaluatiu superior, en el qual es podrà seleccionar a quina dimensió pertany l'instrument d'avaluació.

5. Un cop creades les competències de les dimensions, el docent en pot definir el percentatge respecte de la nota de la dimensió, des de Matèries > una matèria > Ítems avaluatius, clicant, a la dreta d'una dimensió, la icona de la graella verda (taula d'ítems dependents).

               
               

El programa no us deixarà guardar si la suma dels percentatges no és 100.

6. Ara es poden crear els instruments d'avaluació, que podrà crear cada docent en cadascuna de les seves matèries, com s'explica a Introduir els ítems avaluatius.
En comptes d'Agrupacions, però, quan s'hagi seleccionat una avaluació (i només una) apareixerà Ítem avaluatiu superior, en el qual es podrà seleccionar a quina competència de quina dimensió pertany l'instrument d'avaluació.
Caldrà que en la pantalla Taula de creació i importació d'ítems s'hagi configurat que els docents puguin crear nous ítems dependents.

               

7. Un cop creats els instruments d'avaluació, el docent en pot definir el percentatge respecte de la nota de la competència, des de Matèries > una matèria > Ítems avaluatius, clicant, a la dreta d'una dimensió, la icona de la graella verda (taula d'ítems dependents) i de nou, a la dreta d'una competència de la dimensió, la icona de la graella.

               
               
               

El programa no us deixarà guardar si la suma dels percentatges no és 100.

8. Finalment, els docents podran avaluar les dimensions per obtenir la nota final de la matèria. Per fer-ho, podran introduir la nota dels instruments d'avaluació creats, de les competències de les dimensions o directament la nota final de la dimensió.

Els passos que han de seguir per avaluar les dimensions són els següents:
— Accedir a Matèries > una matèria > Avaluar.
— Escollir una avaluació, clicar 'Seleccionar detalls del llistat', seleccionar les dimensions que volen avaluar i clicar 'Aplicar selecció al llistat'.
— Es poden introduir les notes de:
     — Les dimensions
               

     — Les competències de les dimensions, clicant la icona de la graella de cada dimensió (càlcul d'ítems dependents).
               

     — Els instruments d'avaluació de les competències, clicant la icona del vistiplau verd de cada competència (avaluar ítem avaluatiu).
               


 9. A final de curs haureu d'avaluar les notes finals de les dimensions com s'explica aquí.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article