Adaptació de Secundària (LOEM - ESO)(Catalunya)

Modificat el Dt, 7 Març, 2023 a les 12:44 PM

Per adaptar l'ESO a la LOEM


Clickedu ha adaptat la plataforma segons el Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, i l'Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

A continuació us oferim diferents aspectes per poder seguir la normativa a Clickedu.

Índex:
Format d'avaluació
          — Avaluar de l'1 al 4 des de l'inici de curs
          — Avaluar com fins ara
Dimensions i competències
Competències transversals
Matèries optatives a la mitjana d'etapa
Matèries optatives a la documentació de curs
Avaluació final de les matèries
Consell orientador
Documentació oficial
Treball de síntesi, projecte de recerca i servei comunitari
Aprovat per junta
Notes finals de l'etapa
Matèries pendents
QPRE

 


 

FORMAT D'AVALUACIÓ

Per tal que pugueu adaptar la vostra plataforma a l’avaluació que dicta la LOEM us oferim dues possibilitats. Aquestes opcions són utilitzar només les qualificacions qualitatives: no assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE); o mantenir l'avaluació numèrica sobre 10.

Avaluar de l'1 al 4 des de l'inici de curs
Avaluar com fins ara

OPCIÓ 1. Avaluar de l'1 al 4 des de l'inici de curs

Un cop ha començat l'avaluació del curs, no canvieu aquestes configuracions, ja que podríeu perdre les notes posades.

1. Aneu a Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > ESO > Formats de notes > un curs >  (Editar).

               

2. Indiqueu que les notes són sobre 4.

               

Si no teniu cap format de notes sobre 4, podeu crear un nou format.

3. En aquesta mateixa pantalla aneu a baix, a Intervals de notes trimestrals, i a la base que heu escollit cliqueu  (Editar).

               

4. Afegiu els intervals de notes.

               
               Exemple de possibles intervals.

5. Aneu a Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > ESO > Format de càlcul de les notes.

6.Criteris d'avaluació indiqueu que la nota dels ítems avaluatius serà un nombre enter, i a Notes d'avaluació indiqueu que les notes es calcularan amb arrodoniment o truncament a nombre enter.

               

 

OPCIÓ 2. Avaluar com fins ara

Si aneu a Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > ESO > Formats de notes > Cursos, veureu que apareix que el format de notes trimestral és diferent del format de notes oficial. Això no és un problema, ja que, quan es calculi la nota final, automàticament s'aplicarà un factor de conversió perquè la nota sigui sobre 4.

               

Podeu consultar aquest factor de conversió des d'aquesta mateixa pantalla, a la part inferior dreta.

               

 


 

DIMENSIONS I COMPETÈNCIES

Les dimensions i les competències són una eina d’avaluació per al professorat. Per això, us donem la possibilitat de carregar-les a la vostra plataforma com a ítems avaluables.

Per poder fer la càrrega heu d’enviar un tiquet des de la vostra plataforma o bé amb un correu a incidencies@clickedu.net.

També podeu introduir les dimensions manualment. Per tal que funcionin correctament, cal que el codi dels ítems avaluatius sigui el corresponent a cada dimensió.

Respecte als butlletins d’avaluació podeu escollir si voleu que surtin les dimensions o no des de la configuració del butlletí d’avaluació. Als documents oficials no apareixeran.

 


 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Els àmbits transversals s'han incorporat automàticament a la plataforma donant de baixa les antigues competències transversals. El mètode d’avaluació d’aquestes competències és com fins ara. Els intervals establerts per a la càrrega poden ser modificats segons les vostres necessitats.

Les competències transversals són: l’àmbit digital (que conté dimensions i competències) i l’àmbit personal i social. En el cas que us interessi avaluar les dimensions d’aquest àmbit transversal ho podreu fer des de les mateixes matèries creant ítems i fent l’enllaç amb la competència bàsica.

Podeu veure aquestes competències i els seus intervals des d'Administració > Acadèmic > Accions > Competències bàsiques.

Podeu avaluar aquestes competències com a tutor, des de Matèries > menú superior > Competències bàsiques, on també podeu afegir un comentari a cada competència per al butlletí final i notes de recuperacions.

 


 

MATÈRIES OPTATIVES A LA MITJANA D'ETAPA

A l'hora de calcular la nota mitjana de l'etapa, de primer a tercer només es pot comptar una nota d'optatives per curs. Si en aquests cursos els alumnes fan més d'una optativa, podeu gestionar les matèries optatives per indicar si aquesta única nota per curs ha de ser la mitjana aritmètica de les diferents optatives del curs (versió per defecte) o una sola optativa. Per a cada alumne podeu indicar una opció diferent.

               

 


 

MATÈRIES OPTATIVES A LA DOCUMENTACIÓ DE CURS

Segons els tipus d’optatives que tingueu i l’opció que definiu a l’hora de gestionar les matèries optatives, apareixeran d’una manera o una altra a la documentació del curs 2018-2019. Us hem preparat un diagrama perquè sapigueu on es veu cada matèria optativa.

A més, tingueu en compte que perquè l’optativa de segona llengua estrangera es pugui comportar com les altres matèries d’àmbit, cal que tingui definit el tipus 2a llengua estrangera. Si no, es comportarà com una matèria sense àmbit.

 

               

 

 


 

AVALUACIÓ FINAL DE LES MATÈRIES

Des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > ESO > Format de càlcul de les notes > Nota final de curs, podeu definir que quan calculeu la mitjana de l'avaluació final, el resultat passi automàticament a la nota final de curs, que només és una proposta i podeu canviar-la sempre que vulgueu.

A més, també podeu definir a partir de quina dècima s'arrodoneix cap amunt perquè el resultat s'acosti més als criteris del vostre centre.

               

D'aquesta manera, podreu automatitzar molt el càlcul de l'avaluació final i estalviar-vos temps de revisar i canviar les notes.

A més, des de Matèries > una matèria > Avaluar > Final ordinària o Extraordinària > Observacions de l'avaluació, podeu afegir observacions per al butlletí final.

 


 

CONSELL ORIENTADOR

En tots els cursos d'ESO cal entregar el consell orientador, tot i que hi ha camps que només s'han d'omplir a 4t. De 1r a 3r pot aparèixer al butlletí, però també el podeu generar per separat.

Quan escriviu l'acta final de curs (Administració > Documentació > un curs > avaluació final o extraordinària > Acta: escriure) podeu afegir la decisió d'orientació respecte a la promoció i les conclusions. Aquesta informació es veu als butlletins, l'expedient i l'historial. La decisió d'orientació també es veu a l'acta.

 


 

DOCUMENTACIÓ OFICIAL

Hem actualitzat els següents documents oficials:
— Informe personal per trasllat
— Historial acadèmic
— Expedient acadèmic
— Butlletí final
— Actes d'avaluació

Podeu generar aquests documents des d'Administració > Documentació > una classe > Documentació: generar o des d'Administració > Gestió d'usuaris > un alumne >  (Alumne) > un curs >  (Documentació).

Tingueu present que els historials i expedients són diferents per als cursos amb diferents normatives, i la normativa actual s'aplica a partir del curs 2018-2019. Això vol dir que per obtenir un historial o expedient complet d'un alumne n'heu de generar tants com cursos escolars amb diferents normatives hagi cursat. Per saber de quins cursos heu de generar aquests documents us serà molt útil la pantalla Notes finals de l'etapa.

 


 

TREBALL DE SÍNTESI, PROJECTE DE RECERCA I SERVEI COMUNITARI

Les qualificacions d'aquests espais curriculars interdisciplinaris són no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA). És per això que disposeu d'uns mòduls independents a les matèries per poder utilitzar aquests termes: Treball de síntesiServei comunitariProjecte de recerca.

               

Per tenir una avaluació més completa d'aquests espais podeu crear-los matèries o projectes.

 


 

APROVAT PER JUNTA

La LOEM entén que tots els assoliments passen per la junta d'avaluació. Per això no es contempla un funcionament concret per als casos en què la junta considera aprovada una matèria no assolida.

No obstant això, si es vol que quedi constància que una matèria s'ha aprovat per junta, es pot fer afegint un comentari a l'acta o a la matèria.

 


 

NOTES FINALS DE L'ETAPA

S'ha redissenyat la pantalla per veure les notes finals de l'etapa perquè hi pugueu veure la nota final de les matèries, el seu tipus, si està tancada i qui la impartia; la promoció, i la nota mitjana d’etapa.

Hi podeu accedir des d'Administració > Gestió d'usuaris > un alumne >  (Alumne) > ESO > Notes finals de l'etapa o, com a tutor, des de Matèries > La meva classe > Alumnes > un alumne > (Notes finals de l'etapa).

 


 

MATÈRIES PENDENTS

La normativa indica que si un alumne té una matèria pendent d’altres cursos i aprova la del curs actual, l'aprova en els cursos pendents. D'una manera semblant, encara que aquest alumne suspengui aquest curs, pot ser que sí que hagi assolit el nivell dels cursos anteriors i aprovar la matèria per a aquests cursos.

Tant en un cas com en l'altre, podeu indicar aquest assoliment satisfactori de les matèries pendents amb les recuperacions de cursos anteriors.

 


 

QPRE

El 31 de maig del 2019 és el darrer dia per introduir al RALC la qualificació mitjana dels tres primers cursos de l'ESO (QPRE) dels alumnes que estiguin cursant 4t d'ESO el curs 2018-2019.

Hem incorporat una exportació perquè pugueu obtenir l'arxiu que cal carregar al RALC per facilitar-vos el tràmit tant com ens sigui possible, a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Importacions/Exportacions > Exportació de dades acadèmiques QPRE.

               

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article