Configuració del curs escolar dels estudis no reglats

Modificat el Dc, 28 Juny, 2023 a les 11:07 PM

Per configurar els paràmetres d'avaluació, els formats de càlcul, els butlletins, etc.


Com que cada etapa té el seu propi funcionament, podeu configurar el funcionament del curs (des del format d'avaluació fins als butlletins de notes) per a cada etapa de manera diferenciada, des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > No reglats. Segons l'etapa podreu configurar uns paràmetres o uns altres. Recordeu que quan acabeu de configurar l'etapa heu de clicar el botó 'Guardar', a baix de tot.

És important que una vegada hagi començat el curs escolar només feu aquells canvis estrictament necessaris en aquesta configuració, ja que poden arribar a generar incongruències o pèrdues de dades.

  • Permís necessari: Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

En aquest punt us descrivim els paràmetres dels estudis no reglats:
— 
Configuracions de capçalera
Format d'avaluació de l'etapa
Número de l'avaluació on surten les recuperacions del curs anterior
Format de càlcul de les notes
Format de la nota del butlletí de notes
Limitació dels caràcters que pot escriure el personal docent a les observacions pel butlletí de cada una de les seves matèries
Format de la mitjana de notes trimestrals
Estructura d'herència d'ítems
Habilitar l'assignació múltiple de tutors individuals a alumnes
Habilitar la creació de mesures d'atenció a la diversitat per part del personal docent
Notes objectiu
Informació a mostrar en el globus informatiu de l'alumne/a dels llistats d'alumnat


CONFIGURACIONS DE CAPÇALERA

Sistema d'avaluació d'etapa
 Seguiment individual
 
Formats de notes
Butlletí de notes
 Butlletí de l'avaluació final
Fitxa de l'alumne
Acta d'avaluació
Resum d'avaluació
— Configuracions de la normativa
Ponderació d'avaluacions
FORMAT D'AVALUACIÓ DE L'ETAPA

Amb aquest desplegable podeu definir el format d'avaluació dels diferents cursos de l'etapa.

               

Aquests són els possibles formats d'avaluació:

Àrees amb àmbits de la matèria i ítems avaluatius
Matèries i àmbits de la matèria avaluables amb una nota, que es poden obtenir del càlcul parcial de diferents criteris d'avaluació, i observacions dels bancs de frases.
Amb el desplegable Format d'avaluació dels àmbits de la matèria, escolliu si voldreu avaluar els àmbits amb notes numèriques, quantificadors, o no els voldreu avaluar.

Conceptes, Procediments i Actituds → Final
Ítems avaluatius agrupats en conceptes, procediments i actitud, que generen notes parcials d'aquests tres tipus i una nota final d'avaluació.

Coneixements i Actitud → Final
Ítems avaluatius agrupats en coneixements i actitud, que generen notes parcials d'aquests dos tipus i una nota final d'avaluació.

Final
Ítems avaluatius sense agrupació. El càlcul de les notes genera una nota final d'avaluació. 

Si cap d'aquests formats (Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Format d'avaluació de l'etapa) va bé amb el vostre sistema, podeu configurar un sistema per agrupacions per a cada curs.

Amb Activar nota global d'actitud podeu estipular que es podrà avaluar l'actitud amb uns quantificadors (si voleu que s'avaluï amb una nota numèrica, podeu definir tants quantificadors com notes).
En el camp Nom podeu escriure el nom que voldreu que aparegui al butlletí  per a la nota d'actitud (p. ex., Actitud o Interès i esforç).
NÚMERO DE L'AVALUACIÓ ON SURTEN LES RECUPERACIONS DEL CURS ANTERIOR

Trieu en quina avaluació de les configurades per a l'etapa apareixeran les notes de recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors al butlletí.

               

Les avaluacions que us apareixen en blau són aquelles que estan a tots els cursos de l'etapa, mentre que les avaluacions en vermell indiquen que hi ha com a mínim un curs que no té aquesta avaluació i, per tant, les notes no apareixeran.
FORMAT DE CÀLCUL DE LES NOTES

 Definiu com s'han de calcular les notes d'aquesta etapa.

— Criteris d'avaluació

               

Indiqueu si la nota dels ítems avaluatius ha de ser un nombre enter o pot ser un nombre decimal.

En el primer cas es podrà indicar la nota d'un ítem en un desplegable, segons els formats de càlcul. En el segon cas hi haurà un camp de text per poder escriure la nota amb els decimals.

— Notes d'avaluació

               

Definiu el format per calcular les notes d'avaluació:
Arrodoniment amb decimals. Per arrodonir la nota a un o dos decimals, segons el que indiqueu al desplegable Nombre de decimals.
Truncament de valors. Per truncar la nota (p. ex., que un 7,8 sigui un 7).
Arrodoniment de valors. Per arrodonir la nota (p. ex., que un 7,8 sigui un 8). Per defecte, s'arrodoneix cap amunt a partir del cinc, però podeu definir un altre valor.

Podeu indicar que voleu que el truncament o arrodoniment (el que hàgiu triat) s'apliqui també per calcular les notes dels àmbits de les matèries.

Definiu si voleu que la nota final d'avaluació sigui un nombre enter o pugui tenir decimals. En aquest darrer cas, indiqueu també si poden haver-hi un o dos decimals.

— Nota final de curs

               

Decidiu si voleu que quan calculeu la mitjana de les avaluacions la nota passi automàticament com a nota final de curs o si voleu posar-les vosaltres manualment a partir d'aquest càlcul.

També podeu definir a partir de quin valor de la dècima (el primer número a la dreta de la coma) s'ha d'arrodonir cap amunt.
FORMAT DE LA NOTA DEL BUTLLETÍ DE NOTES

Seleccioneu el format en què es veuran les notes als butlletins de les avaluacions.

               

Si seleccioneu algun format amb nombre enter, definiu com s'haurà de calcular aquest nombre, si per arrodoniment (cap amunt a partir del nombre indicat) o per truncament.
LIMITACIÓ DELS CARÀCTERS QUE POT ESCRIURE EL PERSONAL DOCENT A LES OBSERVACIONS PER AL BUTLLETÍ DE CADA UNA DE LES SEVES MATÈRIES

Teniu la possibilitat de limitar el nombre de caràcters que el personal docent pot escriure a les observacions del butlletí.
FORMAT DE LA MITJANA DE NOTES TRIMESTRALS

Escolliu com voleu que Clickedu calculi la nota mitjana final de curs. La mitjana serà visible a les actes d'avaluació i els resums de notes:
Mitjana aritmètica. La mitjana es calcularà sumant totes les notes de la matèria i dividint per nombre de matèries.
Mitjana ponderada. La mitjana es calcularà segons el pes de cada matèria. Aquest pes s'haurà de definir per cada matèria des d'Administració > Acadèmic > Matèries i grups > una matèria > Editar matèria () > Pes/Coeficient.
ESTRUCTURA D'HERÈNCIA D'ÍTEMS

Activeu aquesta opció per poder tenir ítems avaluatius que depenguin d'altres ítems avaluatius (fins a tres nivells).

D'aquesta manera podreu, per exemple, tenir dimensions que depenguin de criteris que depenguin d'instruments d'avaluació.
HABILITAR L'ASSIGNACIÓ MÚLTIPLE DE TUTORS INDIVIDUALS A ALUMNES

Si en aquesta etapa hi ha grups que tenen més d'un tutor individual, activeu aquesta opció per poder definir quins alumnes són de cada tutor.
HABILITAR LA CREACIÓ DE MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PER PART DEL PERSONAL DOCENT

Podeu deixar que el personal docent pugui donar d'alta mesures d'atenció a la diversitat des de les seves matèries (Matèries > una matèria > Avaluació > Seleccionar detalls del llistat > Creació de mesures d'atenció a la diversitat).

També podrà editar les mesures que estiguin associades a la seva matèria i només a la seva matèria.
NOTES OBJECTIU

Permet que el personal docent pugui introduir notes finals a assolir, per curs o avaluació, visibles o no a l'alumne, responsables, professors i tutor.
 
El professor podrà introduir aquestes notes objectiu als alumnes d'una matèria des de Matèries?>?una matèria?>?Avaluar?>?Accions?>?Notes objectiu de la matèria, on també podrà veure unes estadístiques del seu assoliment. Aquestes estadístiques i les generals del grup també les pot veure el tutor. 

Aquesta nota —que no té cap incidència en la mitjana de l'alumne ni apareix en la documentació oficial— resulta útil a l'hora de posar la nota final en el quadern del docent, per veure què s'esperava que assolís l'alumne i què ha assolit realment.
INFORMACIÓ A MOSTRAR EN EL GLOBUS INFORMATIU DE L'ALUMNE/A DELS LLISTATS D'ALUMNAT

Definiu la informació que voleu que es mostri en el globus d'informació que apareix quan poses el ratolí sobre el nom d'un alumne a les següents pantalles:
Matèries > una matèria > Llistat d'alumnes
Matèries > una matèria > Sessions > passar llista
Matèries > una matèria > Avaluar

Les atencions a la diversitat i les incidències del DOIP són visibles segons el que seleccioneu en cada atenció i incidència.

Els globus d'informació de l'alumne dels resums i les actes d'avaluació es marquen com a visibles o no des de les seves respectives configuracions.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article