Model 233

Modificat el Dc, 9 Ago., 2023 a les 10:12 AM

Com obtenir les dades necessàries per omplir el model 233


Des del gener del 2019 s'ha de presentar el model 233, "Declaració informativa per despeses en jardins d'infants o en centres d'educació infantil autoritzats". L'
Ordre HAC/1400/2018, de 21 de desembre, aprova aquest model, que podeu generar des de Clickedu, completar amb les dades que la plataforma no té i pujar-lo al web d'Hisenda.

Índex:
— 
Passos previs
— 
Model 233
— 
Certificat
— 
Algunes consideracions


PASSOS PREVIS

Per obtenir l'arxiu que haureu de presentar us recomanem els següents passos previs:

1. Agrupar els conceptes de la llar d'infants o Educació Infantil. Hi ha quotes que són susceptibles a ser informades i n'hi ha d'altres que no. Mitjançant una agrupació podreu reunir aquelles que sí que s'han de tenir en compte. Donat que l'any natural comprèn dos cursos escolars cal que tingueu els conceptes agrupats en els dos cursos. Podeu canviar al curs escolar anterior des del mateix mòdul de rebuts, amb el desplegable de la part superior dreta Curs escolar.

2. Comprovar que heu introduït els NIF dels alumnes, dels seus responsables i també dels titulars de les formes de pagament. Ho podeu comprovar i afegir aquells que us faltin fàcilment creant una graella de dades d'alumnes i responsables, amb els següents camps: DNI (alumnes); número de document 1 i 2 (formes de pagament), i nom, cognoms i DNI dels responsables 1 i 2.
MODEL 233

Seguiu els següents passos per obtenir l'arxiu del model 233 amb dades automàtiques de Clickedu, que després podreu editar i entregar.

1. Des del bloc Gestió, accediu al mòdul Rebuts.

2. A Llistats, cliqueu Model 233.

               

3. Definiu els paràmetres de cerca (només són obligatoris els que estan marcats amb un asterisc) que se us demanen:
— Data de cobrament
— Emissors *
— Classes
— Usuari/ària
— Agrupacions *
Codi d'autorització del centre (l'autorització del centre expedida per l'administració educativa) *
Organisme d'expedició (la comunitat autònoma que expedeix l'autorització) *
Data de fi d'expedició

4. Cliqueu Cercar.

La data de cobrament ja ve definida per filtrar els rebuts cobrats durant l'any natural anterior.

Si no escolliu cap classe us apareixeran tots els alumnes, inclosos els que no tenen cap classe assignada, com els alumnes donats de baixa.

               

Podeu veure la taula de dades amb la informació que teniu a la plataforma.

A la columna Mare o primer responsable apareix aquell responsable que compleixi amb la primera d'aquestes condicions: a) té indicat que té la custòdia en exclusiva de l'alumne, b) té indicat que és la mare de l'alumne (Administració > Gestió d'usuaris > un alumne > Pares i mares >  (Permisos)), c) a la seva fitxa diu que és dona o d) és el primer dels dos responsables.

5. Cliqueu Model 233 per descarregar-vos l'arxiu.

6. Obriu l'arxiu i completeu-lo amb la informació que falti o s'hagi de canviar.


No canvieu el format ni les columnes del document ni afegiu capçalera, ja que el sistema d'Hisenda no reconeixeria bé el document. El format del document és CSV, i el de codificació del text, UTF-8.

Les columnes del document són les següents:

 1. Tipus de registre. Ha de ser sempre 2.
 2. Model. Ha de ser sempre 233.
 3. Exercici. Any del pagament dels rebuts.
 4. Identificador del registre. L'any i l'identificador de l'alumne.
 5. NIF de la mare o del progenitor amb la custòdia exclusiva.
 6. Primer cognom de la mare o del progenitor amb la custòdia exclusiva.
 7. Segon cognom de la mare o del progenitor amb la custòdia exclusiva.
 8. Nom de la mare o del progenitor amb la custòdia exclusiva.
 9. NIF de l'altre responsable.
 10. Primer cognom de l'altre responsable.
 11. Segon cognom de l'altre responsable.
 12. Nom de l'altre responsable.
 13. NIF de l'alumne.
 14. Primer cognom de l'alumne.
 15. Segon cognom de l'alumne.
 16. Nom de l'alumne.
 17. Data de naixement de l'alumne. En format AAAAMMDD.
 18. Gener. S (sí) o N (no). Només es poden comptar els mesos escolaritzats sencers (independentment de la facturació). Es tenen en compte les dates d'alta i baixa i les d'avaluació del curs.
 19. Febrer.
 20. Març.
 21. Abril.
 22. Maig.
 23. Juny.
 24. Juliol.
 25. Agost.
 26. Setembre.
 27. Octubre.
 28. Novembre.
 29. Desembre.
 30. Despeses anuals. En euros, sense separador de milers i amb punt per separar decimals (p.ex., 1016.58).
 31. Import subvencionat. En euros, sense separador de milers i amb punt per separar decimals (p.ex., 1016.58). A Clickedu no hi ha aquesta informació, així que cal que l'ompliu vosaltres.
 32. Codi d'autorització del centre
 33. Organisme d'expedició
 34. Data fi d'autorització
 35. NIF del titular
Clickedu no sap l'import subvencionat, així que la columna AE sempre estarà buida i hi haureu d'afegir manualment les quantitats subvencionades.
CERTIFICAT

Per tal que les famílies sàpiguen què heu enviat a Hisenda els podeu fer arribar un certificat.

A la mateixa pantalla per generar el model 233 podeu escriure un certificat com el certificat de pagaments genèric del centre i clicar Generar certificat. Obtindreu un document Word amb un certificat per pàgina.


Si voleu generar aquest certificat, us recomanem que el nom de l'agrupació no superi els vint caràcters.


 


 

ALGUNES CONSIDERACIONS

Tingueu presents les següents qüestions per omplir la declaració:

Dades dels progenitors. Se us demana el nom, els cognoms i el NIF de la mare o de qui tingui la custòdia en exclusiva, juntament amb les dades de l'altre progenitor i les de l'alumne. Per tant, heu de saber si algú té la custòdia exclusiva de l'alumne.

Despeses anuals pagades a la llar d'infants o centre d'educació infantil autoritzat. S'ha de fer constar l'import total satisfet durant l’any natural, que inclou "despeses de preinscripció, matrícula, assistència en horari general i ampliat i alimentació". Es considera tant l'import pagat per la mare com el satisfet per l'altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor. Clickedu cercarà els imports cobrats dels conceptes que hàgiu seleccionat entre els que tingui el centre mitjançant les agrupacions de conceptes. Heu de decidir quins conceptes i tarifes de les que teniu voleu incloure. Aparentment les excursions, serveis complementaris com massatges i psicopedagogs o el material no es troben inclosos entre els conceptes a declarar; consulteu-ho al vostre assessor o gestor. Tingueu present quina és l’empresa que emet els rebuts.

Qui són els pagadors. L'Ordre dicta que els imports que es poden considerar són els que hagin pagat la mare i l'altre progenitor o tutor. En molts casos els pagadors no estan informats a la plataforma o poden haver pagat els imports persones properes als progenitors o l'empresa. Per això no es tindran en compte els pagadors i haureu de revisar si hi ha algun import que no s'hagi de considerar.

Import subvencionat. S'han de consignar els imports subvencionats que s'abonin directament a la llar d'infants o centre d'educació infantil autoritzat corresponents a les despeses incloses en el camp Despeses anuals pagades a la llar d'infants o centre d'educació infantil autoritzat. Es refereix a subvencions provinents d’ajuntaments, diputacions, comunitats autònomes, etc. Clickedu no disposa d'aquestes dades, per tant el camp estarà buit. Si n'hi ha, l’haureu de posar directament al web d'Hisenda o a l’arxiu CSV.

Qui presenta la declaració. L'arxiu l'ha de presentar el centre educatiu, en cap cas ho han de fer els pares. Com que aquesta informació ja la tindrà Hisenda, s'entén que la inclourà en la declaració dels pares (el període de presentació de la qual comença el 4 d'abril). També podeu generar un certificat per facilitar-lo a les famílies.

Quantitats "efectivament pagades". S'han d'indicar les quantitats pagades: els rebuts impagats o retornats no computen i s'exclouen de l'import a declarar. Hisenda ens va confirmar que es pot donar el cas que s’incloguin rebuts emesos amb anterioritat que estiguin cobrats dins del període.

Situació laboral dels responsables. Per tal de rebre la deducció no correspon al centre de conèixer la situació laboral dels pares, sinó que correspon a Hisenda confrontar les dades. Recordeu que són les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè i estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat les que poden minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a 1.000 euros anuals si satisfan despeses en llars d'infants o centres d'Educació Infantil autoritzats.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article