Alumne

Modificat el Dc, 14 Juny, 2023 a les 4:34 PM

Per consultar i editar el currículum acadèmic de l'alumne


Per poder gestionar tota la informació acadèmica relativa a l’escolarització de l’alumne. 

A. Accions
          A.1. Donar d'alta un alumne a un curs
          A.2. Donar d'alta un alumne a una classe
          A.3. Escolarització de l'alumne

B. Etapa
          B.1. Competències bàsiques
          B.2. Notes finals d'etapa
          B.3. Veure recuperacions

C. Curs
          C.1. Informació acadèmica
          C.2. Modificar classe
                    C.2.I. Modalitat batxillerat
                    C.2.II. Assignació d'un alumne a més d'una classe
                    C.2.III. Baixa d'un alumne d'una classe
          C.3. Modificar matèries
          C.4. Veure i posar notes d'avaluació i notes finals
          C.5. Competències bàsiques: resultats del curs
          C.6. Dimensions: resultats del curs (primària)
          C.7. Generar d
ocumentació
          C.8. Especialitat de curs

D. Accions del curs
          D.1. Editar convalidacions
          D.2. Editar dates de l'etapa
          D.3. Matèries pendents etapa
          D.4. Sol·licitud i obtenció del títol d'ESO (quart d'ESO)
          D.5. Gestió de matèries (ESO i Batxillerat)
          D.6. Avaluar proves externes
          D.7. Llistat de bilingüismes de l'etapa
          D.8. Llistat històric d'atencions a la diversitat1. Des d'Administració > Gestió d'usuaris, accediu a l'apartat Alumnes.

2. Cerqueu l'alumne que desitgeu i cliqueu la icona d'usuari (Alumne). Se us mostrarà un seguit d'accions, una llegenda i el currículum acadèmic de l'alumne.


A. AccionsPer donar d’alta un alumne a un curs i a una classe ho heu de fer des d’aquest apartat.

A.1. DONAR D'ALTA UN ALUMNE A UN CURSSeleccioneu, en el desplegable alumne curs, el curs escolar al qual voleu donar d'alta l'alumne.

En la pantalla on se us dirigeix, seleccioneu el curs que cursa en el curs escolar que l'esteu inscrivint, la data de matriculació, les matèries que cursa —o va cursar—, si les notes són externes (d'un altre centre) o internes (del mateix centre) i cliqueu 'Guardar'.

Quan heu seleccionat un curs podeu marcar que es va realitzar en un centre estranger i afegir-hi diligències.

A.2. DONAR D'ALTA UN ALUMNE A UNA CLASSE

               

Seleccioneu, en el desplegable alumne classe, el curs del qual voleu definir la classe de l'alumne. En aquest seleccionable només us apareixeran els cursos en què l'alumne no està donat d'alta a cap classe. Per modificar les dades de la classe o afegir l'alumne a una nova classe consulteu com fer-ho aquí.

En la pantalla on se us dirigeix, cliqueu afegir nova classe i seleccioneu la classe. Per poder definir el tutor i el grup primer heu de guardar.

A.3. ESCOLARITZACIÓ DE L'ALUMNE

Amb el botó 'Escolarització de l'alumne' podeu introduir els altres centres on ha estudiat un alumne.

Per introduir un nou curs aneu a una etapa i cliqueu (Nova escolarització). Anireu a una pàgina on podeu introduir les dades de l'escolarització, també si l'alumne ha estudiat en més d'un centre en un curs o si el centre és estranger.

Si no trobeu el centre que heu d'indicar, el podeu donar d'alta des d'Administració > Tipus, configuracions i importaciones/exportacions > Gestió d'escoles.

Podeu editar l'escolarització d'un curs clicant  (Editar).B. Etapa

B.1. COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Si en una etapa cliqueu Competències bàsiques, podreu introduir l'assoliment d'objectius de les competències.

B.2. NOTES FINALS D'ETAPA

Amb Notes finals d'etapa podeu consultar les notes finals de les matèries de l'alumne per cada curs de l'etapa.

B.3. VEURE RECUPERACIONS

En el cas que un alumne hagi suspès una matèria us apareixerà Veure recuperacions, que us redirigirà a una pantalla on podreu informar de la recuperació d'aquesta matèria. Podreu introduir la nota, seleccionar AJ per indicar que s'ha aprovat per junta, en quin curs escolar s'ha recuperat la matèria i amb quin professor.C. Curs

C.1. INFORMACIÓ ACADÈMICA

A cada curs podeu clicar la icona del llibre obert (informació acadèmica) i així accedir a la fitxa de l'alumne.

C.2. MODIFICAR CLASSESi cliqueu, en un curs, la icona d'usuari amb una clau anglesa (modificar classe), accedireu a una pàgina on podeu editar les dades de la classe.

          C.2.I. Modalitat de batxillerat

En el cas de batxillerat, en aquesta pantalla apareix un nou seleccionable, Modalitat, on podeu seleccionar les diferents modalitats de batxillerat configurades des d'Administració > Acadèmic > Accions > Modalitats.

Tenir informada la modalitat us servirà, per exemple, per generar documentació de només els alumnes d'una modalitat en concret.

En el cas que hàgiu de canviar la modalitat d'algun alumne, heu de seguir els següents passos:

1. Generar tota la documentació oficial del primer curs (acta, historial i expedient).

2. Treure les matèries del primer curs des de Gestió d'usuaris > Alumnes > Alumne > Modificar matèries > Matèries que NO cursa l'alumne.

3. Posar les matèries que teòricament va fer al primer curs, amb les notes de les matèries de la modalitat que heu desvinculat.

4. Posar les matèries de segon amb la nova modalitat modificada

Quan arribi el moment d'entregar la documentació, caldrà donar el full de les notes de primer curs abans de fer tots els canvis.
En funció de la comunitat autònoma, aquest pas es podrà fer o no, depenent de si les notes dels dos cursos estan juntes o separades. Si estan al mateix full, el PDF s'haurà d'editar i canviar les matèries.

          C.2.II. Assignació d'un alumne a més d'una classe

Si hi ha, per exemple, un alumne que cursa dos cicles en el vostre centre, us interessa donar-lo d'alta a més d'una classe. Per fer-ho, heu de clicar Afegir nova classe.

Pel que fa al comportament d’aquests alumnes en la gestió de rebuts, es mostraran de manera diferenciada de la resta en la pantalla d’assignació de conceptes facturables als alumnes. En la resta d’aspectes, el comportament serà l’habitual: sortirà en els llistats que pertoquin, passar llista, etc.

Si teniu un alumne assignat a dues classes i el desassigneu d'una d'elles sense tocar cap dada de gestió, els conceptes relacionats amb aquesta classe se seguiran cobrant. Cal, doncs, desassignar aquests conceptes facturables abans de desassignar la classe. 

NOTA: Quan un alumne es dona de baixa de l’escola, no l’heu de desassignar de la classe a la qual pertany, ja que si ho feu, tota la informació acadèmica, d’assistència i de rebuts deixarà de ser visible a la plataforma, per la qual cosa no la podreu consultar ni generar-ne cap documentació.


          C.2.III. Baixa d'un alumne d'una classe

Aquesta funcionalitat està pensada sobretot per alumnes assignats a més d’una classe (normalment anomenats alumnes multiclasse). Així, es podrà donar de baixa d’una classe però mantenir-lo a les altres.

Per donar-lo de baixa, en el desplegable Classe escolliu les tres ratlles (primera opció).

Al camp Baixa classe podeu especificar la data en què l'alumne es dona de baixa.


C.3. MODIFICAR MATÈRIESEn aquesta pantalla podeu assignar matèries a un alumne que en principi no hauria de cursar però cursa, i desmatricular-lo d'assignatures que hauria de cursar però no cursa. Per accedir-hi, cliqueu la icona del full (modificar matèries).

A l'apartat Matèries matriculades heu d'especificar les matèries que no són del seu curs però que cursarà. Per fer-ho, seleccioneu el curs del qual forma part la matèria que cursarà i passeu aquesta matèria al camp Matèries que cursa l'alumne específicament.

A l'apartat Matèries no matriculades heu d'especificar les matèries que són del seu curs però que no cursarà. Per fer-ho, seleccioneu el curs en el qual està matriculat l'alumne i passeu la matèria que no cursarà al camp Matèries que NO cursa l'alumne.

Si un alumne de segon de Batxillerat ha canviat de modalitat, a l'apartat Matèries pendents per canvi de modalitat podeu especificar les matèries de primer de la modalitat que està fent ara. Podeu posar les notes d'aquestes matèries des de Matèries pendents de l'etapa.

C.4. VEURE I POSAR NOTES D'AVALUACIÓ I NOTES FINALSSi cliqueu la icona del vistiplau (notes), accedireu a una pantalla amb totes les matèries de l'alumne i les seves notes per avaluacions i final de curs.

Per calcular la nota final de curs, cal haver posat abans les notes finals de les matèries —en el desplegable de cada matèria—, prémer guardar, i després ja surt la nota calculada. 

El càlcul de la nota serà realitzat segons la normativa vigent de cada comunitat. Per consultar quina normativa s'està aplicant, aneu a Administració > Acadèmic > Accions > Normativa segons cursos.

C.5. COMPETÈNCIES BÀSIQUES: RESULTATS DEL CURS

Amb la icona del vistiplau vermell (competències bàsiques: resultats del curs) podeu introduir l'assoliment d'objectius de les competències del curs.

Amb el botó 'Graella de resultats' podeu consultar els resultats de les competències de tots els cursos de l'etapa.

C.6. DIMENSIONS: RESULTATS DEL CURS (primària)
Per als cursos de primària (amb LOEM), amb la icona del vistiplau blau (dimensions: resultats del curs) podeu seleccionar l'assoliment de les dimensions de les diferents àrees.

Si poseu el punter del ratolí sobre el número de la dimensió, apareixerà el seu nom.

Tingueu en compte que només apareixeran aquelles matèries que tenen l'àmbit de la LOEM configurat correctament (vegeu com fer-ho 
aquí).

C.7. GENERAR DOCUMENTACIÓSi cliqueu la icona dels dos fulls (documentació), accedireu a una pantalla on podreu generar diferents informes, butlletins, certificats, etc.

Només podreu generar documentació d'una avaluació si aquesta està tancada.

C.8. ESPECIALITAT DE CURS

A Dades de curs hi ha una icona d'un llapis (modificar). Si el cliqueu, podreu afegir si l'alumne cursa alguna especialitat.
 D. Accions del cursD.1. EDITAR CONVALIDACIONS

Si un alumne convalida alguna assignatura, ho podeu introduir a Clickedu amb el vincle Editar convalidacions.

Cliqueu Afegir convalidació, seleccioneu la matèria que convalida, escolliu el tipus de convalidació i descriviu-ne el motiu.

D.2. EDITAR DATES DE L'ETAPA

Amb el vincle Editar dates de l'etapa podeu definir, per aquest alumne, les dates d'inici i final de l'etapa i de cada un dels seus cursos.

També podeu definir aquestes dates per a un alumne i de manera més general des d'Administració > Documentació > Accions > Graella de dates per cicle i etapa.

D.3. MATÈRIES PENDENTS DE L'ETAPA

Si cliqueu el vincle Matèries pendents de l'etapa, podreu informar de les recuperacions de les matèries que l'alumne hagi suspès. Podreu introduir la nota, seleccionar AJ per indicar que s'ha aprovat per junta, en quin curs escolar s'ha recuperat la matèria i amb quin professor.

En el cas dels alumnes de segon de Batxillerat que hagin canviat de modalitat, a 'Matèries pendents per canvi de modalitat' podreu avaluar les matèries que hàgiu indicat a Matèries pendents per canvi de modalitat.

D.4. SOL·LICITUD I OBTENCIÓ DEL TÍTOL D'ESO (quart d'ESO)

El vincle Sol·licitud del títol d'ESO serveix per a l'obtenció del títol d'ESO d'aquells alumnes que no l'han obtingut en finalitzar l'etapa i han de realitzar les proves per aprovar les matèries pendents. Només apareixerà el vincle si l'usuari és un alumne donat de baixa a quart d'ESO.

D.5. GESTIÓ DE MATÈRIES (ESO i Batxillerat)

Quan un alumne d'ESO o Batxillerat cursa una modalitat —per exemple, batxillerat tecnològic— i una de les matèries que fa no és d'aquesta modalitat —per exemple, Història de l'art—, heu de modificar, per aquest alumne, el tipus d'aquesta matèria, perquè, en comptes de ser de la modalitat, sigui optativa.

Per fer-ho, aneu a la pestanya Canviar tipus de matèria, marqueu la caixa Canviar tipus de matèria de la matèria que heu de modificar i al desplegable seleccioneu el tipus de matèria corresponent.

A Catalunya, els alumnes d'ESO també tenen la pestanya Gestió de matèries optatives, que permet definir quina nota d'optativa de cada curs s'ha de fer servir per calcular la nota final d'etapa.

D.6. AVALUAR PROVES EXTERNES

Si heu creat
proves externes a Clickedu (Administració > Acadèmic > Accions > Proves externes), les podreu avaluar clicant Avaluar proves externes.

D.7. LLISTAT DE BILINGÜISMES DE L'ETAPA

En algunes comunitats autònomes (no a Catalunya), si alguna matèria es cursa en alguna llengua estrangera ha de constar als butlletins. Es podrà consultar si alguna de les matèries de l'etapa que l'alumne ha cursat té activat el bilignüisme clicant Llistat de bilingüsimes de l'etapa.

D.8. LLISTAT HISTÒRIC D'ATENCIONS A LA DIVERSITAT

Amb Llistat històric d'atencions a la diversitat podeu consultar les atencions a la diversitat que s'han creat per aquest alumne, les quals podreu editar.PERMISOS:

Per veure aquesta informació cal algun dels permisos següents:
Accedir al bloc Administració.
Gestionar les dades dels alumnes i els aspectes acadèmics.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article