Connectivitat amb Moodle

Modificat el Dl, 10 Jul., 2023 a les 3:34 PM

Moodle

Destaquem dos aspectes:

- Configuració de Clickedu i del Moodle

- Recuperar notes de les activitats del Moodle des de Clickedu

 

1. Configuració del Clickedu i del Moodle

1.1. Introducció
1.2. Configurar una connexió Moodle al Clickedu
1.3. Instal·lació i configuració del plugin Clickedu al Moodle
1.4. Sincronització d’usuaris Clickedu al Moodle
1.5. Sincronització de cursos Clickedu al Moodle
1.6. Sincronització de continguts Clickedu al Moodle
1.7. Sincronització d’activitats Moodle al Clickedu
1.8. Sincronització de qualificacions Moodle al Clickedu
1.9. Single Sign-On (SSO - Autenticació única) de Clickedu a Moodle
1.10. Autoritzar usuaris Moodle des de Clickedu

1.1. Introducció
Moodle és un programari de codi lliure que crea entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge.
Hi ha escoles que utilitzen Moodle per a gestionar certs aspectes del seu pla educatiu.
Els més rellevants són la visualització de les programacions / continguts dels cursos i la gestió d’activitats qualificables.
Per tal de poder utilitzar durant el curs Moodle i Clickedu podria representar un sobreesforç a l’hora d’importar dades i mantenir la seva integritat. Però gràcies al plugin per a Moodle que ha desenvolupat Clickedu es pot evitar aquest sobreesforç permeten el traspàs de certes dades de Clickedu a Moodle i de Moodle a Clickedu.

Dades que es traspassen de Clickedu a Moodle:
• Usuaris > Només les podran traspassar els administradors de Moodle.
• Cursos > Només les podran traspassar els administradors de Moodle.
• Continguts > Només les podran traspassar els administradors de Moodle i els professors dins els seus propis cursos.

Dades que es traspassen de Moodle a Clickedu:
• Activitats > Només les podran traspassar els administradors de Moodle i els professors dins els seus propis cursos.
• Qualificacions > Només les podran traspassar els administradors de Moodle i els professors dins els seus propis cursos.

Cal tenir en compte que la connexió es fa sobre un Moodle buit, sense dades, perquè l'estructura de cursos, usuaris, etc. ve donada per Clickedu.

També hi ha disponible el Single Sign-On (SSO - Autenticació única) que permet a un usuari accedir al Moodle des de Clickedu sense la necessitat d’escriure l'usuari – contrasenya cada vegada.
El Single Sign-On podrà ser utilitzat pels perfils: Personal docent (PD), personal d'administració i serveir (PAS), responsables (PM) i Alumnes (ALU).

Per al Moodle Educ& (Andorra) només és necessari fer el primer pas, aleshores podem anar directament a recuperar les notes de les activitats.

1.2. Configurar una connexió Moodle al Clickedu

Per preparar la connexió entre Clickedu i Moodle primerament ens haurem de dirigir a la pantalla Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Passarel·les > Passarel·les preconfigurades > MOODLE.

En aquesta pantalla veurem un llistat dels moodles que tenim configurats fins al moment i, amb l'acció Editar, els podem modificar.
Si en volem crear un de nou hem de clicar el botó 'Nou Moodle' i visualitzarem un formulari on s’haurà de definir:

Nom: Nom que li volem donar al Moodle dins el Clickedu (els perfils candidats a visualitzar aquesta dada seran PD, PAS, PM i ALU).

Url: Direcció web on està allotjat el Moodle que volem sincronitzar (és important afegir http:// o https:// davant del domini. Ex.:
https://www.moodleexemple.com).


Tingueu en compte que si canvieu l'URL del vostre Moodle d'un http a un https, l'heu de modificar aquí, ja que, si no, deixarà de funcionar.


Versió: Versió del Moodle que volem sincronitzar. Poden ser les versions 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 i 4.0.

Nom d’usuari: Nom de l'usuari a nivell de sistema per a fer la connexió.

Contrasenya: Contrasenya/token de l'usuari a nivell de sistema per a fer la connexió.
*El necessitarem més endavant quan estiguem configurant el plugin dins el Moodle.

Cursos: Cursos que voldrem sincronitzar amb aquest Moodle.
* Els cursos només es poden utilitzar en un sol moodle. Si tenim més d'un moodle a l'escola no podem repetir cursos.

Al guardar, visualitzarem el nostre Moodle en un llistat i es veurà l’acció per editar-lo.

1.3. Instal·lació i configuració del plugin Clickedu al Moodle
No caldrà que feu aquesta acció si el vostre moodle és d'Àgora, ja que el plugin de Clickedu ja ha estat prèviament instal·lat per part de l'administrador del moodle.
Per iniciar el procés d’instal·lació cal que ens descarreguem el plugin de Moodle.
Aquest es troba a la pantalla d’edició del Moodle configurat prèviament, descrit al final de l’anterior punt. (Pantalla de gestió de Moodle es troba a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Passarel·les > Passarel·les preconfigurades > MOODLE)
Un cop descarregat el plugin, haurem d’accedir a través d'un programa de FTP al servidor on hem instal·lat en nostre Moodle. A l'obrir l’arbre de fitxers del Moodle veurem una carpeta amb el nom “Local”. Tant sols haurem de copiar el plugin de Clickedu descomprimit dins aquesta carpeta. (Per més detalls, consulteu el proveïdor del hosting on teniu allotjat el vostre Moodle)Seguidament haurem d’accedir al nostre Moodle i autenticar-nos mitjançant les credencials de l’administrador de Moodle. Un cop a dins sortirà un avís amb la detecció d’un nou element (el plugin de Clickedu) i se’ns demanarà per actualitzar la informació al nostre Moodle.

Cal indicar que sí que volem actualitzar el Moodle amb aquest nou element i se’ns mostrarà una nova pantalla per tal de configurar el plugin mitjançant un formulari. Haurem d’indicar les dades que volem sincronitzar entre Clickedu i Moodle.

En aquesta pantalla heu d’omplir dues dades:
URL DEL SERVEI WEB: hi posareu l’adreça URL del vostre Clickedu per exemple, https://escola.clickedu.eu
TOKEN SERVEI WEB QUALIFICACIONS I SSO: Hi posareu la contrasenya que us ha generat el Clickedu a l’hora de donar d’alta la connexió amb el vostre Moodle. La trobareu a Administració > Tipus, configuracions i importacions/exportacions > Passarel·les > Passarel·les preconfigurades > Moodle > Modificar > Mostrar contrasenya

Un cop realitzada la configuració del plugin ja podrem sincronitzar la majoria de dades. No obstant, per a la sincronització d’activitats, qualificacions i el Single Sign-On (SSO - Autenticació única) cal que ens dirigim a la pantalla del Moodle:
Administració del lloc > Connectors > Connectors locals > Clickedu

Allà veurem el mateix formulari de configuració que se’ns havia mostrat anteriorment
amb la diferència que ens apareixerà l’element per sincronitzar activitats i qualificacions i un espai per afegir una contrasenya. Aquesta contrasenya ha de ser la definida anteriorment al configurar una nova connexió Moodle al Clickedu (veure punt 2. Configurar una connexió Moodle al Clickedu).

Un cop configurat el plugin ja podrem utilitzar la sincronització de dades.

1.4. Sincronització d’usuaris Clickedu al Moodle

Per tal de traspassar els usuaris de Clickedu al Moodle cal que ens dirigim, dins el Moodle, a Administració del lloc > Clickedu

Al clicar l’opció 'Sincronitza usuaris' poden sorgir dues situacions:

a) Si és el primer cop que sincronitzem dades, caldrà que autoritzem el nostre accés des de Clickedu (veure punt 10. Autoritzar usuaris Moodle des de Clickedu). Un cop autoritzats haurem de refrescar la pàgina.

b) Si no és el primer cop, ens mostrarà un llistat amb tots aquells usuaris candidats a traspassar-se i la opció definitiva per sincronitzar-los. Aquests vindran determinats pels cursos que haguem definit prèviament al configurar la connexió de Moodle al Clickedu (veure punt 2. Configurar una connexió Moodle al Clickedu).

Quan acceptem la sincronització visualitzarem una barra de progrés que ens indicarà el volum de dades que s’han sincronitzat en comparació amb la seva totalitat. En acabar ens mostrarà el 100% completat i ja disposarem dels usuaris dins la base de dades del Moodle.

Cal tenir en compte el següent sobre el Moodle:
* És possible que s’hagi de configurar algun aspecte del Moodle referent a la codificació de caràcters.
** Aquells usuaris que s’hagin sincronitzat anteriorment no tornaran a aparèixer al llistat dels candidats a traspassar-se a no ser que hi hagi alguna dada important que hagi estat alterada des de Clickedu.
*** L’administrador de Moodle rebrà un correu amb un arxiu comprimit amb tots els usuaris i contrasenyes d’aquells usuaris que no tinguessin el correu electrònic configurat al Clickedu. El primer cop que els usuaris entrin al Moodle se’ls hi demanarà que defineixin un correu electrònic. Aquesta dada és requerida pel Moodle.

1.5. Sincronització de cursos Clickedu al Moodle

Per tal de traspassar els cursos de Clickedu al Moodle que ens dirigim, dins el Moodle, a Administració del lloc > Clickedu. Cal que s’hagi sincronitzat prèviament els usuaris.

Al clicar l’opció Sincronitza cursos poden sorgir dues situacions:

a) Si és el primer cop que sincronitzem dades, caldrà que autoritzem el nostre accés des de Clickedu (veure punt 10. Autoritzar usuaris Moodle des de Clickedu).

Un cop autoritzats haurem de refrescar la pàgina.

b) Sí no és el primer cop, ens mostrarà un llistat amb tots aquells cursos candidats a traspassar-se i l'opció definitiva per sincronitzar-los. Aquests vindran determinats pels que haguem definit prèviament al configurar la connexió de Moodle al Clickedu (veure punt 2. Configurar una connexió Moodle al Clickedu).

Quan acceptem la sincronització visualitzarem una barra de progrés que ens indicarà el volum de dades que s’han sincronitzat en comparació amb la seva totalitat. En acabar ens mostrarà el 100% completat i ja disposarem dels cursos dins la base de dades del Moodle.

Cal tenir en compte el següent sobre el Moodle:
* És possible que s’hagi de configurar algun aspecte del Moodle referent a la codificació de caràcters.
** Aquells cursos que s’hagin sincronitzat anteriorment no tornaran a aparèixer al llistat dels candidats a traspassar-se a no ser que hi hagi alguna dada important que hagi estat alterada des de Clickedu.

1.6. Sincronització de continguts Clickedu al Moodle
Per tal de traspassar els continguts de Clickedu al Moodle cal que ens dirigim, dins el Moodle, a Cursos > triar un curs. Cal que s’hagin sincronitzat prèviament els usuaris i els cursos.

Dins el bloc de configuració del curs, al clicar l’opció Sincronitza continguts poden sorgir dues situacions:

a) Si és el primer cop que sincronitzem dades, caldrà que autoritzem el nostre accés des de Clickedu (veure punt 10. Autoritzar usuaris Moodle des de Clickedu). Un cop autoritzats haurem de refrescar la pàgina.

b) Si no és el primer cop, visualitzarem un avís on s’especificarà que es procediran a traspassar els continguts per aquesta curs Moodle substituint els ja existents, si és que n’hi ha.

En acceptar aquesta condició visualitzarem una barra de progrés que ens indicarà el volum de dades que s’han sincronitzat en comparació amb la seva totalitat. En acabar ens mostrarà el 100% completat i ja disposarem dels continguts dins la base de dades del Moodle.

Cal tenir en compte el següent sobre el Moodle:
* És possible que s’hagi de configurar algun aspecte del Moodle referent a la codificació de caràcters.
** Aquells continguts que s’hagin sincronitzat anteriorment es veuran reemplaçats pels nous si es decideix fer una nova sincronització.

1.7. Sincronització d’activitats Moodle al Clickedu
Per tal de traspassar les activitats del Moodle al Clickedu cal que ens dirigim, dins el Clickedu com a professor d'una matèria, a Matèries > Ítems avaluatius d'una matèria.

Dins el bloc gris a la part dreta, al clicar el botó 'nova activitat (nom del moodle)' visualitzarem un formulari on haurem de definir:

Nom: Nom del ítem avaluatiu associat a l’activitat Moodle.

Codi: Codi del ítem avaluatiu associat a l’activitat Moodle.

Avaluació: Avaluació a la que volem associar l’ítem avaluatiu.

Agrupació: Agrupació a la que volem associar l’ítem avaluatiu (depèn de l'etapa i la configuració del Clickedu)

Competències bàsiques associades: Competències bàsiques de Clickedu que volem associar a l’ítem avaluatiu.

Camp de text associat: Indicador per determinar si volem associar un camp de text.

Visible a pares: Indicador per determinar si volem permetre la visualització de l’ítem per part del responsables.

Associar les competències Moodle: Indicador per determinar si volem relacionar l’ítem avaluatiu amb les competències de l’activitat Moodle.

Activitats Moodle: Selector amb les activitats que haguem creat a Moodle.

Un cop haguem clicat al botó guardar ja haurem creat un ítem avaluatiu Clickedu associat a una activitat Moodle.

Tindrem la opció de modificar-la un cop creada i de gestionar-la de la mateixa manera que gestionaríem qualsevol altre ítem avaluatiu de Clickedu.

Cal tenir present que a l’hora de qualificar aquests ítems no podrem fer-ho des de la graella habitual del Clickedu, les notes han de ser traspassades des del Moodle.
Per tal de fer això veiem el següent punt on s’explica la sincronització de qualificacions.

1.8. Sincronització de qualificacions Moodle al Clickedu
Per tal de traspassar les qualificacions d’activitat Moodle del Moodle al Clickedu cal que ens dirigim, dins el Clickedu com a professor d'una matèria, a Matèries > Alumnes

Dins el bloc gris d’accions per cada avaluació, clicarem 'Seleccionar detalls del llistat' i se’ns obrirà la pantalla per triar quins ítems avaluatius volem visualitzar a la graella de notes.
Si ens fixem bé, veurem que aquells ítems avaluatius associats a activitats Moodle tindran un enllaç al costat que dirà recuperar notes. Al clicar aquest enllaç obtindrem les qualificacions de les activitats Moodle.

* Aquestes qualificacions a la graella no es podran modificar a Clickedu perquè provenen del Moodle. Si les volguéssim canviar caldria modificar-les al Moodle. Per tal de tornar a carregar les modificacions de notes al Clickedu caldrà fer una nova sincronització de qualificacions un cop les haguem modificat al Moodle.
** En cas d’haver associat les competències del Moodle, la nota de l’ítem serà la mitja entre elles.
*** La ponderació de les notes a Clickedu dependrà de la configuració del curs al Clickedu. Això implica que si la base a Clickedu és sobre 10 i a Moodle sobre 100, un 45 serà transformat a un 4,5.

1.9. Single Sign-On (SSO - Autenticació única) de Clickedu a Moodle
Tant a la visió dels professors com la dels alumnes i responsables, podrem observar enllaços cap a Moodle.

En tenim de dos tipus:
· Els genèrics que no depenen de cap assignatura
· Els específics que depenen de l’assignatura

El primer ens permetrà accedir a la pantalla inicial del Moodle sense haver-nos d’autenticar.

Visió PD:

Visió ALU:

El segon ens permetrà accedir a la pantalla del curs indicat del Moodle sense haver-nos d’autenticar.

Visió PD:

Visió ALU:

1.10. Autoritzar usuaris Moodle des de Clickedu

Al realitzar la primera sincronització de dades del Clickedu cap al Moodle, aquest ens mostrarà un petit formulari on haurem d’escriure el nom d’usuari i contrasenya del Clickedu.

El motiu de la necessitat de facilitar aquesta informació, és degut a que Clickedu necessita autenticar si la persona que està demanant aquesta informació és vàlida per motius de seguretat.

El nom d’usuari i contrasenya que facilitem s’enviarà al Clickedu i aquest generarà un connector que haurem d’acceptar per tal de generar una credencial a nivell d’usuari. Aquesta credencial serà la que s’utilitzarà per tal d’autenticar les properes vegades a l’usuari.

Si tornem a refrescar la pàgina del Moodle o tornem a intentar sincronitzar dades sense haver acceptat el connector, ens apareixerà un missatge que ens especificarà que Moodle està esperant a que l’usuari accepti el connector des de Clickedu.

Un cop haguem acceptat el connector, si tornem a refrescar la pàgina del Moodle o tornem a intentar sincronitzar dades, deixarà d’aparèixer aquest avís i procedirà a fer la sincronització de les dades especificades.

* El nom d’usuari i contrasenya facilitats en aquest formulari no es guardaran sota cap circumstància a la base de dades del Moodle.

 


2. Recuperar notes de les activitats del Moodle des de Clickedu

Veure el punt següent: Recuperar notes de les activitats del Moodle des de clickedu (SSO - Autenticació única).

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article