Introduir els ítems avaluatius

Modificat el Dt, 12 Des., 2023 a les 3:38 PM

Per determinar tot el que tindreu en compte a l’hora d’avaluar els alumnes

Tasques que hauríeu de saber fer abans de començar: Veure els alumnes d’una matèria

Cada professor té en compte aspectes diferents per determinar si un alumne mereix aprovar una matèria, per exemple, exàmens, treballs, l’actitud mostrada a classe, etc. A Clickedu cadascun d’aquests aspectes s’anomena ítems avaluatius. En el moment en què un professor especifica els seus ítems avaluatius en el programa, es poden avaluar amb notes que repercutiran en la nota final.

 


 

1. Des del bloc Matèries, accediu a la matèria de la qual vulgueu configurar els ítems avaluatius.

2. Cliqueu Ítems avaluatius.

3. Per crear un nou ítem avaluatiu cliqueu Nou ítem, situat a la part superior esquerra de la pantalla. A continuació accedireu a la pantalla en la qual haureu d’especificar els detalls del nou ítem avaluatiu:

               

— A Avaluació podeu seleccionar les avaluacions en les quals voleu avaluar aquest ítem.

— A Agrupacions (visible o no segons el tipus d'avaluació) podeu seleccionar les agrupacions en les quals voleu que estigui inclòs aquest ítem. Aquesta opció només apareixerà en el cas de creació de nous ítems, ja que si els modifiqueu apareixerà marcada per defecte l'opció triada inicialment.
Heu de tenir en compte que, si creeu ítems avaluatius que pertanyin a més d'una avaluació o agrupació, Clickedu crearà tants ítems com siguin necessaris per fer totes les combinacions. Per exemple, si creeu un ítem que pertany a dues avaluacions i dues agrupacions, es crearan un total de quatre ítems.

— Si teniu activada l'estructura d'herència d'ítems (Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar > una etapa > Estructura d'herència d'ítems) i seleccioneu només una avaluació, podeu establir que l'ítem sigui un ítem dependent seleccionant un ítem avaluatiu superior. 

— A Unitat didàctica podeu —si teniu entrades les programacions— enllaçar l'ítem amb la unitat de programació corresponent.
Aquest desplegable només apareix si activeu Enllaç entre les unitats didàctiques i els ítems avaluatius, des d'Administració > Acadèmic > Estructura de cursos > un cicle o etapa > (Continguts i eines de les matèries)

— A Configuració podeu seleccionar si al costat de la nota de cada alumne voldreu escriure una petita observació (Camp de text associat), si la nota d'aquell ítem avaluatiu serà visible a les famílies (Visible als pares) i si el camp de text associat també serà visible (Text associat visible a pares). Aquests elements es poden editar des de la pantalla principal dels ítems.

— A Tipus d'ítem podeu escollir que l'ítem no estigui enllaçat a cap paràmetre de passar llista (ítem) o que sí que ho estigui (avaluació suspesa i avaluació ponderada). Els tipus d'ítem enllaçats a paràmetres de passar llista, però, només estan disponibles per a les etapes amb control d'assistència per sessió, és a dir, que es passa llista cada hora.

Amb el tipus Ítem se us demana quin tipus de requeriment té aquest ítem: --- (cap), requerit o requerit i aprovat.
Si un alumne no té cap nota d'un ítem sense cap requeriment, aquest no comptarà com a un 0, sinó que s'obviarà i es farà la mitjana aritmètica de la resta de notes. Si l'ítem està requerit, les caselles d'avaluació tant de l'ítem com de la nota final estaran marcades amb el fons vermell, per recordar que cal avaluar l'ítem, i deixaran d'estar marcades quan aquest estigui avaluat. Si l'ítem està requerit i ha d'estar aprovat, les caselles d'avaluació tant de l'ítem com de la nota final estaran marcades amb el fons vermell, per recordar que cal avaluar l'ítem, i deixaran d'estar marcades quan aquest estigui avaluat i aprovat.


Amb el tipus Avaluació suspesa Clickedu comptabilitzarà els resultats d'un paràmetre de passar llista i en cas que un alumne excedeixi el mínim indicat per vosaltres suspendrà automàticament l'avaluació. Així podeu, per exemple, crear un ítem que suspengui l'avaluació d'un alumne si li sona el mòbil a classe tres cops o més. Amb aquest tipus seleccionat, us apareix un nou apartat anomenat Paràmetres, en el qual heu d'escollir amb quin paràmetre de passar llista el voleu enllaçar. Tot seguit, heu d'indicar si el que voleu comptabilitzar són els o els no i escriure el nombre de vegades a partir del qual un alumne suspendrà l'avaluació. També hi ha l'opció d'indicar el tant per cent dels cops que hi hagi un o un no respecte al total.


Amb el tipus Avaluació ponderada podeu configurar un ítem que calculi una nota a partir d'un paràmetre de passar llista i que aquesta suposi un tant per cent de la nota final de l'avaluació. Per exemple, podeu configurar un ítem per tal que si no s'expulsa mai un alumne, tingui un 10; si l'expulsen un o dos cops, tingui un 5, i si l'expulsen més de dos cops, tingui un 0.


Amb aquest tipus seleccionat, us apareix un nou apartat anomenat Paràmetres, en el qual heu d'escollir amb quin paràmetre de passar llista el voleu enllaçar. Tot seguit, heu d'indicar si voleu que el paràmetre de passar llista al que s'enllaci l'ítem és numèric o és de sí/no. En el cas dels paràmetres numèrics es farà la mitjana aritmètica de totes les notes entrades en aquell paràmetre des de la pantalla de passar llista. En el cas dels paràmetres de sí/no heu de seleccionar si el que voleu comptabilitzar són els o els no i establir rangs segons els quals els alumnes trauran una nota o una altra. Aquests rangs poden ser segons el nombre de casos o segons el percentatge.— L'apartat Valoraré depèn de la configuració que hagi triat l'escola per avaluar les matèries de l’etapa des d'Administració > Acadèmic > Configuració del curs escolar. En el cas que la vostra escola hagi escollit els tipus d'avaluacions de l'etapa Conceptes, procediments i actitud o Conceptes i actitud heu d'escollir quins aspectes voleu avaluar amb aquest ítem.


A l'apartat Sistema d'avaluació podreu triar si la nota d'aquest ítem és numèrica o si voleu que a la nota numèrica l'acompanyi u. quantificador d'un dels grups de quantificadors que haureu de triar del desplegable. En aquest cas, quan trieu aquesta opció, en el moment de l'avaluació veureu també, a sota de la nota numèrica, el quadre del quantificador. 


— Si a Administració > Acadèmic > Configuracions, teniu escollit el format d'avaluació Final - Blocs d'avaluació, podreu configurar l'apartat Estructura d'herència d'ítems. Una vegada seleccionada l'avaluació, podreu vincular el nou ítem als ítems superiors.

               

— A Competències bàsiques Clickedu us permet associar competències bàsiques a l'ítem avaluatiu.


4. Cliqueu Guardar. Tornareu a la pantalla d'ítems avaluatius, on podeu comprovar que el nou ítem s'hagi creat correctament.

Per canviar d'ordre els diferents ítems utilitzeu la caixa Ordre.

En aquesta pantalla podeu introduir el pes que tindrà l'ítem a la nota final (vegeu com 
establir la fórmula de l'avaluació).

Des d'aquesta pantalla podeu anar directament a avaluar els alumnes clicant Alumnes de la matèria.

T'ha resultat útil aquest article?

Genial!

Gràcies pels teus comentaris

Sentim que no t'hàgim pogut ajudar

Gràcies pels teus comentaris

Explica'ns com podem millorar aquest article!

Selecciona almenys un dels motius
La verificació de CAPTCHA és obligatòria.

Comentaris enviats

T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article